مستحبات سجدهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مستحبات سجده، مکروهات.
پرسش: مستحبات سجده کدام است؟
پاسخ:

فهرست مندرجات
۱ - مستحبات سجده
       ۱.۱ - اول
       ۱.۲ - دوم
       ۱.۳ - سوم
       ۱.۴ - چهارم
       ۱.۵ - پنجم
       ۱.۶ - ششم
       ۱.۷ - هفتم
       ۱.۸ - هشتم
       ۱.۹ - نهم
       ۱.۱۰ - دهم
۲ - مکروهات سجده
       ۲.۱ - اول
       ۲.۲ - دوم
۳ - پانویس
۴ - منبع

مستحبات سجده[ویرایش]

سجده که از واجبات نماز است، دارای اجزا و شرایط واجب و مستحب است؛ از جمله مواردی که جزو مستحبات سجده به شمار می‌رود، آن است که:

← اول
برای رفتن به سجده و بعد هر سجده، در حال آرامی بدن «اللّٰه أکبر» بگوید.

← دوم
مرد هنگام سجده رفتن، اول دست‌ها و زن، اول زانوها را به زمین بگذارد.

← سوم
بینی را به مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است، بگذارد.

← چهارم
در حال سجده، انگشتانِ دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد؛ به‌طوری‌که سر آنها رو به قبله باشد.

← پنجم
در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و صلوات بفرستد. از جمله دعاهای مناسب در سجده این است: « یٰا خَیْرَ الْمَسْؤولیٖنَ وَیٰا خَیْرَ الْمُعْطیٖنَ ارْزُقْنیٖ وَارْزُقْ عیٰالیٖ مِنْ فَضْلِکَ فَانَّکَ ذُوالْفَضْلِ العَظیٖمِ ».

← ششم
بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.

← هفتم
بعد از سجدۀ اول و آرامش بدن، «اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّی وَ اتُوبُ الَیْهِ» بگوید.

← هشتم
سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد.

← نهم
در موقع بلند شدن، دست‌ها را بعد از زانوها از زمین بردارد.

← دهم
مردها آرنج‌ها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زن‌ها آرنج‌ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضای بدن را به یک‌دیگر بچسبانند. [۱]

مکروهات سجده[ویرایش]

اما بعضی از امور که در سجده مکروه است، عبارت است از:

← اول
خواندن قرآن در سجده.

← دوم
فوت کردن جای سجده، برای برطرف کردن گرد و غبار آن، و اگر در اثر فوت کردن آن‌جا، دو حرف از دهان بیرون آید، نماز باطل است. [۲]

پانویس[ویرایش]
 
۱. امام خمینی، توضیح المسائل ( محشّی)، محقق و مصحح: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمد‌حسین، ج ۱، ص ۵۹۱، م ۱۰۹۱، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
۲. امام خمینی، توضیح المسائل ( محشّی)، محقق و مصحح: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمد‌حسین، ج ۱، ص ۵۹۱، م ۱۰۹۲، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام نماز | سجده
جعبه‌ابزار