محبتذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: محبت از دیدگاه اسلام را توضیح دهید؟


تعریف محبت

[ویرایش]

پاسخ:
محبت، عبارت است از احساس میل نسبت به چیزی که برای انسان، لذت بخش است.
[۱] محمدی ری شهری، دوستی در قرآن و حدیث، ت سید حسن اسلامی، ناشر: دارالحدیث، چاپ اول ۱۳۷۹، قم، ص۲۳.


محبت از دیدگاه اسلام

[ویرایش]

از نظر اسلام، محبت بیشترین نقش را در سازماندهی جامعه آرمانی انسانی دارد. ملاحظه نصوص (کتب روایی) به روشنی اثبات می کند که جامعه مطلوب انسانی در اسلام، جامعه ای است که براساس محبت مردم نسبت به یکدیگر شکل بگیرد. اسلام می خواهد جامعه ای بسازد که همه مردم، خود را برادر یکدیگر بدانند و تا سر حد ایثار نسبت به هم عشق بورزند، و این بدان جهت است که هیچ چیز مانند محبت در سامان دهی جامعه دلخواه انسانی، کارساز نیست.
[۲] دوستی در قرآن، ص۲۴.

اسلام، برنامه تکامل انسان است. اصلی ترین عناصر این برنامه، محبت است. عنصر محبت، تا آنجا در تحقق برنامه هایی که اسلام برای پیشرفت جامعه انسانی پیش بینی کرده موثر است که امام باقر -علیه السّلام-، دین اسلام را چیزی جز محبت نمی داند و می فرماید: "هل الدین الاّ الحُبّ؟"
[۳] دوستی در قرآن، ص۲۶۷، ح۸۶۴.
آیا دین، جز محبت است؟
خدایی که قرآن به مردم معرفی می کند، خدایی است مهربان و عاشق مردم.او آیین اسلام را که دین همه انبیای الهی است، برپایه محبت خود، استوار کرده است
[۵] دوستی در قرآن و حدیث، همان، ص۳۰۹، ح۹۵۴.
و پایگاه اصلی حکومت اسلامی را عشق و مودت مردم نسبت به پیشوایان دینی و رهبران سیاسی امت اسلام قرار داده است.
[۶] همان، ص۲۵.

پیشوایان بزرگ اسلام، برای این که مردم با شیرینی محبت، زندگی را شیرین کنند و از برکات این نعمت بزرگ الهی بهره مند شوند، با جملاتی زیبا و رسا و در ذهن ماندنی، مانند "راس العقل"
[۷] همان، ص۲۳.
، "اول العقل"
[۸] همان.
و "نصف العقل"
[۹] همان.
آن را توصیف کرده اند و مردم را به دوستی و محبت و الفت نسبت به یکدیگر و افزایش "خویشاوندان محبتی" تشویق کرده اند؟ چرا که آنان از اقوام نسبی و سببی، کارسازترند.
[۱۰] همان، ص۲۶-۲۵.


محبت در کتب روایی

[ویرایش]

بحث محبت در کتب روایی به دو بخش عمده تقسیم می شود؛ بخشی مربوط به ایجاد انس و محبت بین مردم است و بخش دیگر مربوط به محبت خداوند می باشد، جهت آشنایی با برخی از این معارف اشاره می شود، البته باید توجه شود که به دلیل مختصر گویی در خیلی از موارد نص روایت را نیاورده ایم و فقط به مطلب موجود در آنها اشاره شده است.
دوست داشتن یکدیگر "انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوالله لعلکم تُرحمون" مومنان برادرند. پس میان برادرانتان، اصلاح کنید و از خدا بترسید؛ شاید که مورد رحمت واقع شوید.

ارزش دوستی

[ویرایش]
[۱۲] دوستی در قرآن و حدیث، همان، ص۳۹-۳۳.

۱. نشان نیرومندی عقل
۲. نیمی از دین
۳. نزدیک ترین خویشاوندی
۴. سودمندترین گنج ها
۵. شیرین ترین چیزها

عوامل دوستی

[ویرایش]
[۱۳] همان، ص۸۹-۶۹.

۱. الهام ۲. سازگاری جان ها ۳. ایمان و کار شایسته ۴. خوش نیتی ۵. خوش گمانی ۶. خوش خویی ۷. گشاده رویی ۸. ادب ۹. اظهار دوستی ۱۰. فروتنی ۱۱. وفاداری ۱۲. راستگویی ۱۳. نرمی ۱۴. کرم ۱۵. خاموشی ۱۶. بخشندگی ۱۷. بیزاری از بدی ۱۸. رها کردن حسادت

کارهای پدید آورنده دوستی

[ویرایش]
[۱۴] همان، ص۱۰۳-۹۱.

۱. با دل به خدا روی آوردن ۲. دل سپردن به نماز ۳. نیکی کردن به مردم ۴. بخشش ۵. بی رغبتی به داشته های مردم ۶. رفتار بر اساس حق ۷. کاردانی ۸. دید و بازدید ۹. آشکارگی در سلام ۱۰. نرمی سخن ۱۱. هدیه دادن ۱۲. دست دادن ۱۳. خیر خواهی ۱۴. پیروی از نصیحت گر ۱۵. انتقاد از عاقل ۱۶. سجده کردن میان اذان و اقامه ۱۷. یاری جستن از خدا

موانع و آفات دوستی

[ویرایش]
[۱۵] همان، ص۱۲۳-۱۱۳.

۱. سرشت پلید ۲. بدخویی ۳. عیب جویی ۴. خرده گیری ۵. ستیزه گری ۶. نابردباری ۷. خجالت دادن ۸. تنگ چشمی ۹. پریشانی ۱۰. افسردگی ۱۱. تکبر ۱۲. جفا کاری ۱۳. کینه توزی ۱۴. حسادت ۱۵. دست انداختن ۱۶. گناه ۱۷. پیروی از سخن چینی ۱۸. سرزنش بسیار ۱۹. جویا نشدن حال ۲۰. بی انصافی ۲۱. خیر نرساندن.

اهمیت گزینش دوست

[ویرایش]

در جای دیگر به اهمیت گزینش دوست اشاره شده است و تاکید می شود که بدون آزمون دوستی انتخاب نگردد و باید دوست را هنگام خشم او و وقت تنگدستی خود بیازماییم.
[۱۶] همان، ص۱۳۳-۱۲۷.


آداب دوستی

[ویرایش]

و نیز در آداب دوستی و معاشرت با برادران مطالبی بیان شده است:
[۱۷] همان، ص۱۶۹-۱۶۱.

۱. شناخت ویژگی ها ۲. اعلام دوستی ۳. حفظ دوستی کهن ۴. گشاده رویی به هنگام دیدار ۵. مدارا

ناشایسته های معاشرت با برادران

[ویرایش]
[۱۸] همان، ص۱۷۹-۱۷۱.

۱. ظاهر سازی ۲. بدگمانی ۳. فریفتن ۴. بخل ۵. اعتماد مطلق ۶. آزردن ۷. تحقیر کردن ۸. زیاده روی در دوستی ۹. گناه کردن برای دوست ۱۰. آشکار کردن هر راز ۱۱. نثار کردن نابجای دوستی ۱۲. انصاف خواهی

دوستی در اسلام

[ویرایش]

از نظر اسلام برخی از افراد دوستی شان واجب است، برخی مستحب، برخی حرام، و برخی مکروه.

← دوستی های واجب


آنان که دوستی شان واجب است
۱. خدا و رسول - "بگو اگر پدرانتان، برادرانتان، همسرانتان، خویشاوندانتان و اموالی که اندوخته اید و تجارتی که از کساد آن بیم دارید و خانه هایی که بدان دلخوش هستید، برایتان از خدا و رسولش دوست داشتنی تر است، منتظر باشید تا خدا فرمان خویش بیاورد، و خدا مردم فاسق را هدایت نخواهد کرد.
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ: هیچ یک از شما ایمان نمی آورد، مگر آن که من برایش از پدرش، فرزندش و همه مردم دوست داشتنی تر باشم.
[۲۰] دوستی در قرآن و حدیث، همان، ص۱۹۱، ح۶۱۲.

۲. عترت پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ:
"بگو بر این رسالت، مزدی از شما جز دوست داشتن خویشاوندان، نمی خواهم."
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ: هر چیزی را بنیادی است و بنیاد دین، دوستی ما اهل بیت است.
[۲۲] دوستی در قرآن و حدیث، ص۱۹۱، ح۶۲۰.


← دوستی های مستحب


آنان که دوستی شان مستحب است:
[۲۳] همان، ص۲۰۵-۱۹۳.

۱. مومنان ۲. عالمان ۳. عاقلان ۴. نیک خواهان ۵. نیکان ۶. راهنمایان به سوی خیر ۷. یادآوران خدا ۸. فقیران ۹. زنان و شوهران ۱۰. کودکان ۱۱. فرزند ۱۲. همسایه ۱۳. دوست پدر ۱۴. کسی که با تو دشمنی نکند. ۱۵. آن که سودش برای تو و زیانش برای دیگری است.

← دوستی های حرام


آنان که دوستی شان حرام است:
[۲۴] همان، ص۲۱۷-۲۱۱.

۱. دشمنان خدا ۲. ستمکاران ۳. آنان که از اجتماع مسلمانان روی گردان شوند.

← دوستی های مکروه


آنان که دوستی شان کراهت دارد:
[۲۵] همان، ص۲۲۵-۲۱۷.

۱. شریران ۲. فاسقان ۳. دروغگویان ۴. حسودان ۵. طمعکاران ۶. جاهلان ۷. احمقان ۸. پادشاهان ۹. میخواران ۱۰. بی وفایان ۱۱. کسانی که به شخص بی رغبت اند. ۱۲. فرزندان دنیا ۱۳. آنان که دوستی شان خدایی نیست.
در برخی از روایات به عشق مجازی و غیر خدایی اشاره شده و این عشق مذمت گردیده است؛ عشق مجازی بیماری است که نه پاداشی دارد و نه عوضی.
[۲۶] همان، ص۲۱۷، ح۸۷۲.
و کسی که عاشق غیر خدا شده است با چشمی نادرست می نگرد و با گوشی ناشنوا می شنود. شهوت ها خردش را دریده و دنیا، دلش را میرانده و جانش شیفتة آن شده است. پس او بنده دنیا و کسی است که از آن، بهره ای دارد و به هر جا رفت، او نیز می رود...
[۲۷] همان، ص۲۷۳، ح۸۷۹.
.

دوستی خداوند

[ویرایش]

بخش دوم محبت در کتب روایی به دوستی خداوند که برترین دوستی ها است اشاره دارد: خداوند متعال: "برخی از مردم، در برابر خدا شریکانی بر می گزینند و آنان را چنان دوست می دارند که خدا را ولی آنان که ایمان آورده اند، خدا را بیشتر دوست می دارند."
خداوند متعال در یکی از کتاب هایش چنین نازل کرده است: "بنده ام! به حق خودم سوگند که من دوستارت هستم. پس به حق خودم بر تو، سوگندت می دهم که دوستارم باش."
[۲۹] دوستی در قرآن و حدیث، همان، ص۲۹۹.

در دین اسلام عشق خداوند متعال برترین عشق معرفی شده است. در این باره حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ می فرماید: خداوند متعال می فرماید: "هر گاه اشتغال به (یاد) من بر بنده ام چیره گردد، خوشی و لذتش را در یاد کرد خودم قرار می دهم. پس چون خوشی و لذتش را در یاد کردن خودم قرار دادم، با من عشق می ورزد و من با او عشق می ورزم. پس چون با من عشق ورزید و من با او عشق ورزیدم، حجاب میان خود و او را بر می دارم و خود نشانه هایی برابر چشمانش می شوم، در نتیجه، چون مردم دچار فراموشی و خطا شوند، او دچار فراموشی و خطا نگردد. آنان، سخنشان سخن پیامبران است. آنان قهرمانان حقیقی هستند. اینان کسانی هستند که هرگاه بخواهم زمینیان را کیفر یا عذابی دهم به یادشان می افتم و در نیتجه، عذاب و کیفر را از زمینیان برطرف می کنم."
[۳۰] همان، ص۲۷۵، ح۸۸۵.


اسباب محبوبیت نزد خدا

[ویرایش]
[۳۱] همان، ص۳۷۵-۲۴۹.

۱. توبه ۲. فرمانبرداری از خدا ۳. پیروی از اهل بیت ۴. خوش خویی ۵. کارهای والا ۶. دوستی در راه خدا ۷. دشمنی در راه خدا ۸. بی علاقگی به دنیا ۹. فرو بردن خشم ۱۰. بخشش ۱۱. غیرت ۱۲. جهاد در راه خدا ۱۳. خواندن قرآن ۱۴. یاری دادخواهان ۱۵. سیراب کردن تشنگان ۱۶. از خود گذشتگی ۱۷. پاکی ۱۸. آسانگیری ۱۹. گفتن حق ۲۰. آشکارگی در سلام.

موانع دوستی خدا

[ویرایش]
[۳۲] همان، ص۴۱۳-۴۰۷.

۱. دوستی دنیا ۲. دوستی شهوت.
سخن پایانی قال الله تبارک و تعالی: "یابن آدم کل یریدک لاجله و انا اریدک لاجلک فلا تفرّ منّی!
ای آدمیزاد! هر کس تو را برای خودش می خواهد و من تو را برای خودت می خواهم، پس از من مگریز."

معرفی کتاب

[ویرایش]

۱. دوستی در قرآن و حدیث، محمدی ری شهری.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدی ری شهری، دوستی در قرآن و حدیث، ت سید حسن اسلامی، ناشر: دارالحدیث، چاپ اول ۱۳۷۹، قم، ص۲۳.
۲. دوستی در قرآن، ص۲۴.
۳. دوستی در قرآن، ص۲۶۷، ح۸۶۴.
۴. هود/سوره۱۱، آیه۹۰.    
۵. دوستی در قرآن و حدیث، همان، ص۳۰۹، ح۹۵۴.
۶. همان، ص۲۵.
۷. همان، ص۲۳.
۸. همان.
۹. همان.
۱۰. همان، ص۲۶-۲۵.
۱۱. حجرات/سوره۴۹، آیه۱۰.    
۱۲. دوستی در قرآن و حدیث، همان، ص۳۹-۳۳.
۱۳. همان، ص۸۹-۶۹.
۱۴. همان، ص۱۰۳-۹۱.
۱۵. همان، ص۱۲۳-۱۱۳.
۱۶. همان، ص۱۳۳-۱۲۷.
۱۷. همان، ص۱۶۹-۱۶۱.
۱۸. همان، ص۱۷۹-۱۷۱.
۱۹. توبه/سوره۹، آیه۲۴.    
۲۰. دوستی در قرآن و حدیث، همان، ص۱۹۱، ح۶۱۲.
۲۱. شوری/سوره۴۲، آیه۲۳.    
۲۲. دوستی در قرآن و حدیث، ص۱۹۱، ح۶۲۰.
۲۳. همان، ص۲۰۵-۱۹۳.
۲۴. همان، ص۲۱۷-۲۱۱.
۲۵. همان، ص۲۲۵-۲۱۷.
۲۶. همان، ص۲۱۷، ح۸۷۲.
۲۷. همان، ص۲۷۳، ح۸۷۹.
۲۸. توبه/سوره۹، آیه۲۴.    
۲۹. دوستی در قرآن و حدیث، همان، ص۲۹۹.
۳۰. همان، ص۲۷۵، ح۸۸۵.
۳۱. همان، ص۳۷۵-۲۴۹.
۳۲. همان، ص۴۱۳-۴۰۷.


منبع

[ویرایش]

اندیشه قم.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | فضائل اخلاقی | محبت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار