شهید اولذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: شهید اول، اساتید شهیداول، شاگردان شهید اول، تألیفات شهید اول.
پرسش: مختصری از زندگی شهید اول را بیان کنید.


مشخصات شهید اول

[ویرایش]

ابو عبدالله شمس الدین محمد بن مکی عاملی جزینی،
[۱] امین، سید محسن، أعیان ‌الشیعة، ج‌۱، ص۱۷۷، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۶ق.‌
معروف به شهید اول، در سال ۷۳۴هـ.ق. در منطقه جزین جبل عامل لبنان در خانه‌ی علم و تقوا متولد شد و پدر او از دانشمندان زمانش بود.

فراگیری علوم اسلامی

[ویرایش]

شهید اول مقداری از دروس را در شهر خود فرا گرفت و برای فراگیری دانش بیشتر به سایر مناطق اسلامی؛ مانند حلّه، بغداد، دمشق، مکه مکرمه، مدینه منوره، بیت‌المقدس، الخلیل و مصر، هجرت کرده و با دانشمندان دیدار و گفت و گو نمود، البته با توجه به این که حلّه جایگاه خاصی برای فراگیری علوم اسلامی داشت؛ از این رو در آن جا درنگ بیشتری نمود.

یک ویژگی مهم

[ویرایش]

از جمله ویژگی های شهید اوّل، دقّت نظر، عمیق بودن و تسلّط بر فروع فقهی و منابع آن (کتاب و سنت) و احاطه کامل بر فقه سایر مذاهب است.

شهادت

[ویرایش]

او در آخر عمرش یک سال تحت نظر بود، سپس در نهم جمادی الاولی سال ۷۸۶ به شهادت رسید،
[۲] هأعیان ‌الشیعة، ج‌۱، ص۱۷۷.
پس از آن که بدن مبارکش به دار آویخته شد، به دستور حاکم دمشق به حکم برقوق یکی از پادشاهان مصر به آتش کشیده شد.

اساتید

[ویرایش]

شهید اول نزد عالمان بزرگی کسب علم و دانش کرد. اساتیدی که در شخصیت علمی و معنوی وی نقش داشتند، عبارت اند از: فخرالمحققین، سید عمیدالدین عبدالمطلب بن الاعرج حسینی، سید تاج الدین محمد بن قاسم معروف به ابن معیّه دیباجی حلی، محمد بن محمد قطب الدین رازی بویهی، علی بن احمد طرّاد مطارآبادی، علی بن جمال الدین احمد حلّی معروف به ابن مزیدی، سید احمد بن أبی ابراهیم محمد بن زهره حلبی حسینی، سید محمد بن احمد بن ابی معالی موسوی.
شهید اول همچنین نزد حدود چهل نفر از علمای اهل سنت، از شهرهای مکه، مدینه، بغداد، دمشق، بیت المقدس، و... بهره برده که برخی از آنان عبارت اند از: ابراهیم بن جماعه، قاضی القضاه عبدالعزیز بن جماعه و عبدالصمد بن خلیل بغدادی.

شاگردان

[ویرایش]

همچنین بسیاری از دانشمندان بنام شیعی از این فقیه نامدار بهره بردند که برخی از آنان عبارت اند از:
مقداد بن عبدالله سیوری، محمد بن عبدالعلی بن نجده کرکی، علی بن حسن بن محمد خازن حائری، ام الحسن فاطمه بنت الشهید ملقّب به ست مشایخ.

تألیفات

[ویرایش]

از جمله کتاب های شهید اول: الاربعین،
[۳] امین، سید حسن، مستدرکات‌ أعیان‌ الشیعة، ج‌۱، ص۹۱، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۸ ق.‌
تفسیر الباقیات الصالحات، اللمعة الدمشقیه، الرسالة الالفیة فی الصلاة، الرسالة النفلیة فی الصلاة،
[۴] أعیان‌ الشیعة، ج‌۱، ص۱۲۲.
[۵] شهید اول هزار حکم از احکام نماز واجب را در کتابی به نام الفیه و مستحبات نماز را در کتبی به نام نفلیه جمع آوری نمود.
الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة و...
[۶] أعیان‌ الشیعة، ج‌۱۰، ص۶۲.
است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سید محسن، أعیان ‌الشیعة، ج‌۱، ص۱۷۷، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۶ق.‌
۲. هأعیان ‌الشیعة، ج‌۱، ص۱۷۷.
۳. امین، سید حسن، مستدرکات‌ أعیان‌ الشیعة، ج‌۱، ص۹۱، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۸ ق.‌
۴. أعیان‌ الشیعة، ج‌۱، ص۱۲۲.
۵. شهید اول هزار حکم از احکام نماز واجب را در کتابی به نام الفیه و مستحبات نماز را در کتبی به نام نفلیه جمع آوری نمود.
۶. أعیان‌ الشیعة، ج‌۱۰، ص۶۲.


منبع

[ویرایش]

اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : علمای شیعه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار