شراب و قمارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شراب، قمار، سود، زیان، گناه ، عذاب .
پرسش: منظور از سودهایی که در آیه ۲۱۹ سوره بقره (۲)     برای شراب و قمار بیان شده، چیست؟
پاسخ: در آیه ۲۱۹ سوره بقره (۲)    ، سود و زیان‌های شراب و قمار با هم مقایسه شده و برتری زیان‌ها و گناه سنگین آنها بر منافعشان، به‌صراحت و روشنی بیان شده است.


منافع شراب و قمار

[ویرایش]


← سودهای مادی یا منافع خیالی


منظور از سودها و منافع پراکنده، گذرا و محدودی که شراب و قمار برای مردم دارد، و این آیه با تعبیر " و منافع للناس "، به آنها اشاره نموده، می‌تواند سودهای مادی که از راه فروش شراب به دست می‌آید باشد یا منافع خیالی که به سبب تخدیر حاصل از مستی شراب و غفلت از غم و غصه‌ها باشد.

← تسکین بعضی بیماری‌ها


شاید از قبیل تأثیر شراب در تسکین بعضی بیماری‌ ها باشد؛ نظیر تسهیل هضم، تکثیر ادرار، تقویت شهوت .

← پدیدآمدن برخی ویژگی‌ها به‌صورت موقت


مراد پدید آوردن بی‌باکی در میدان جنگ و ستیزه و یا محبت و نشاط گذرا، یا باز شدن دست می‌گسار و قمار‌باز به بخشش مورد نظر باشد.

سرچشمه شیوع شراب و قمار در قدیم

[ویرایش]

از اینها گذشته، آنچه از نظر عامه مردم سود پنداشته شده و همین از قدیم، منشأ و سبب شیوع شراب و قمار گردیده، همان انصراف از دردهای درونی، حوادث و گریز از واقعیات زندگی و تسکین موقت است. مردمی که نه چون حیوانات فاقد درک‌اند و نه چون انسان مترقی درک برتر و ایمان و هدفی دارند و معنای زندگی را نفهمیده‌اند، ناچار باید همین شعله دود‌آلود و بی‌فروغ خرد و اندیشه را یکسر خاموش کنند و خود را به مرتبه دیگر حیوانات تنزل دهند و به لانه و پناهگاه‌های خیالی روی آورند.
[۲] طالقانی، سیدمحمود، پرتوی از قرآن، ج ‌۲، ص ۱۲۵، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ش.‌


زیان‌های شراب و قمار

[ویرایش]

منافع ذکر شده، در برابر زیان‌های فوق‌العاده اخلاقی، اجتماعی و بهداشتی آن بسیار ناچیز است. بنابر‌این هیچ انسان عاقلی برای آن سود کم به این همه زیان تن درنمی‌دهد. گناهی که در آنهاست، زیادتر از منافع آنها بوده؛ زیرا استفاده‌های آنها محدود، ولی گناه آنها موجب غضب پروردگار عالم می‌گردد؛ در‌صورتی‌که در برابر آن، نفع ناچیز و محدودی به دست آمده است.
[۳] طالقانی، سیدمحمود، پرتوی از قرآن، ج ‌۲، ص ۱۲۵، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ش.‌
[۵] حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج ‌۱، ص ۳۳۸، دارالفکر، بیروت، بی‌تا.
[۶] طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق و مقدمه، بلاغی، محمدجواد‌، ج ‌۲، ص ۵۵۷ ؟؟؟، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۲ ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‌۲، ص ۱۱۹، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ ش.    
۲. طالقانی، سیدمحمود، پرتوی از قرآن، ج ‌۲، ص ۱۲۵، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ش.‌
۳. طالقانی، سیدمحمود، پرتوی از قرآن، ج ‌۲، ص ۱۲۵، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ش.‌
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‌۲، ص ۱۱۹، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ ش.    
۵. حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج ‌۱، ص ۳۳۸، دارالفکر، بیروت، بی‌تا.
۶. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق و مقدمه، بلاغی، محمدجواد‌، ج ‌۲، ص ۵۵۷ ؟؟؟، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۲ ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : آیات الاحکام | تفسیر | قرآن شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار