تحدیرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تحدیر، ترتیل، تحقیق، تدویر.

کلیدواژه: تحدیر از نظر لغوی یعنی چه؟ کوتاه‌ترین دوره تحدیر کل قرآن را بیان کنید؟

کلیدواژه: تحدیر در قرائت، عبارت است: «خواندن قرآن با سرعت زیاد»؛ اما باید توجه داشت که قرائت «حَدْر» هرگز به معنای عدم رعایت احکام تجوید و وقف و ابتدا نیست و نباید از حد ترتیل خارج گردد؛ لذا قرائت به روش تحدیر فقط برای کسانی شایسته است که اول در امر قرائت دارای تجربه کافی و حسن ادا قواعد بوده و در اثر سرعت در قرائت، حروف و کلمات را ضایع نسازند و دوم در عین سرعت در قرائت، قادر به تدبر لازم در معانی و مفاهیم باشند؛ ازاین‌رو برای قاریان متوسط و ضعیف هرگز توصیه نمی‌شود.


ترتیل

[ویرایش]

قرآن به «ترتیل» نازل شده است و قرائت آن نیز باید براساس ترتیل صورت گیرد، ترتیل یعنی «خواندن قرآن به‌صورت شمرده و با تأنّی همراه با تدبر در معانی آیات».

مراتب قرائت قرآن

[ویرایش]

قرائت قرآن همراه با رعایت اصل «ترتیل» سه مرتبه دارد:

۱. تحقیق؛ ۲. تدویر؛ ۳. تحدیر (حَدر).

این تقسیم‌بندی ناظر به تفاوت در «سرعت» قرائت است. «تحقیق» یعنی قرائت با سرعت کند و «تدویر» یعنی قرائت با سرعت متوسط و «تحدیر» یعنی قرائت با سرعت تند.

تحدیر

[ویرایش]

«تحدیر»: در لغت به معنای شیب دادن سرازیر کردن آمده است. «حَدْر» مترادف با «هبوط» یعنی پایین آمدن، حرکت در سراشیبی است. حدور یعنی سراشیبی و سرازیری و به‌طور طبیعی این نام‌گذاری «ازدیاد سرعت» را تداعی می‌کند.

تحدیر در قرائت

[ویرایش]

بنابراین تحدیر در قرائت، عبارت است «خواندن قرآن با سرعت زیاد»؛ اما باید توجه داشت که قرائت «حَدْر» هرگز به معنای عدم رعایت احکام تجوید و وقف و ابتدا نیست و نباید از حد ترتیل خارج گردد؛ لذا قرائت به روش تحدیر فقط برای کسانی شایسته است که اول در امر قرائت دارای تجربه کافی و حسن ادا قواعد بوده و در اثر سرعت در قرائت، حروف و کلمات را ضایع نسازند و دوم در عین سرعت در قرائت، قادر به تدبر لازم در معانی و مفاهیم باشند؛ ازاین‌رو برای قاریان متوسط و ضعیف هرگز توصیه نمی‌شود.
[۲] موسوی بلده، سیدمحسن، حلیة القرآن، چ ۱۲، ص ۱۶ ـ ۲۱، سطح ۲، تهران، شرکت انتشارات احیاء کتاب.


کوتاه‌ترین دوره تحدیر

[ویرایش]

کوتاه‌ترین دوره تحدیر کل قرآن کریم، قرائت «شیخ عبدالرحمن السدیس» است که کل قرآن را در ۱۶ نوار قرائت کرده است.

منابعی برای مطالعه بیش‌تر

[ویرایش]


۱. حلیة القرآن، سطح ۱، سید محسن موسوی بلده.
۲. حلیة القرآن، سطح ۲، سید محسن موسوی بلده.
۳. قواعد وقف در قرآن کریم، محمدکاظم شاکر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرقان (۲۵)، آیه ۳۲.    
۲. موسوی بلده، سیدمحسن، حلیة القرآن، چ ۱۲، ص ۱۶ ـ ۲۱، سطح ۲، تهران، شرکت انتشارات احیاء کتاب.


منبع

[ویرایش]

سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تحدیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۷/۲۶.    


رده‌های این صفحه : آداب تلاوت | قرآن شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار