• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: در مورد دین اسلام توضیح دهید؟
نمایه ها: دین اسلام،ادیان توحیدی.
پاسخ:
اسلام یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است.اسلام درلغت به معنای انقیاد وتسليم شدن است شخص فرمانبردار و مطیع رادر لغت مسلم يا مسلمان می‌ گويند.


دراصطلاح عبارت است از گفتن شهادتین بازبان است «لا اله الا الله محمد رسول الله» که
اولين مرتبه اسلام است که شیعه و سنی در آن اتفاق دارند.


بدون شک اسلام و ایمان دارای مراتبی هستند که مي توان آن را به ایمان باطنی و ایمان ظاهری تقسيم کرد .

۳.۱ - دیدگاه اهل حدیث،شافعیان،معتزله وخوارج

ازنظر اهل حدیث،شافعیان، معتزله و خوارج ایمان واسلام مترادف هستند. ايشان ميگويند:
در قرآن کريم ایمان واسلام بريکديگراطلاق شده اند .

۳.۲ - دیدگاه محققان اهل سنت

اما به عقيده محققين اهل سنت بين اين هردوفرق وجود دارد چراکه حقيقت ایمان تصدیق قلبی است وحقيقت اسلام تسليم وانقياد ظاهری همراه با تسليم باطنی است بنابر حکمت هايی گاه يکی بجای ديگری‌به کار برده می‌شود.
[۱] عقايد تطبيقی ص/ ۲۶۲ تاليف شيخ حسين رجبی نشر دفتر نمايندگی مقام معظم رهبری.در نصوص ،استعمال آنها بر سه قسم وارد شده است ۱. برترادف ۲. برتباين ۳. تداخل، مثال ترادف «فاخرَجنا مَن کانَ فِيها مِنَ المَومِنينَ فمَا وَجَدنا فِيها غَيرَ بَيتٍ مِنَ المُسلِمِين»
درجای ديگر خداوند می‌فرمايد«قال يا قوْمِ اِن كُنتمْ آمَنتمْ بِاللهِ فَعلَيهِ توَکلوا اِنْ کنتمْ مُسْلِمِين»
دراين دو آيه ايمان براسلام اطلاق شده است معلوم می ‌شود که ايمان واسلام دولفظ دارای يک معنی هستند.
همچنين در حدیث پیامبر(ص) می‌فرمايد «بنی الاسلام علی خمس، شهادة ان لا اله الا الله الخ» سپس در حديث وفد القيس همين پنج رکن را در تفسير ايمان بيان می‌کند از اين دو حديث هم معلوم می‌شود که ايمان و اسلام مترادف المعنی هستند (يعنی دو لفظ دارای يک معنی)
[۴] کشف الباری شرح صحيح البخاری ج/۱ ص/۶۰۶ تاليف شيخ سليم الله جان چاپ مکتبه فاروقيه«قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا »


۱. عقايد تطبيقی ص/ ۲۶۲ تاليف شيخ حسين رجبی نشر دفتر نمايندگی مقام معظم رهبری.
۲. سوره ذاریات(۵۱)،آیه۳۶.    
۳. سوره یونس(۱۰)،آیه ۸۴.    
۴. کشف الباری شرح صحيح البخاری ج/۱ ص/۶۰۶ تاليف شيخ سليم الله جان چاپ مکتبه فاروقيه
۵. سوره حجرات(۵۰)،آیه ۱۴.    موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی    
رده‌های این صفحه : ادیان | اسلام | مقایسه ادیان
جعبه ابزار