مستحبات رکوعذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مستحبات رکوع، مکروهات.
پرسش: مستحبات و مکروهات رکوع را نام ببرید؟
پاسخ:

فهرست مندرجات
۱ - مستحبات رکوع
       ۱.۱ - اول
       ۱.۲ - دوم
       ۱.۳ - سوم
       ۱.۴ - چهارم
       ۱.۵ - پنجم
       ۱.۶ - ششم
       ۱.۷ - هفتم
       ۱.۸ - هشتم
       ۱.۹ - نهم
       ۱.۱۰ - دهم
       ۱.۱۱ - یازدهم
       ۱.۱۲ - دوازدهم
       ۱.۱۳ - سیزدهم
       ۱.۱۴ - چهاردهم
       ۱.۱۵ - پانزدهم
۲ - مکروهات رکوع
       ۲.۱ - اول
       ۲.۲ - دوم
       ۲.۳ - سوم
       ۲.۴ - چهارم
       ۲.۵ - پنجم
۳ - پانویس
۴ - منبع

مستحبات رکوع[ویرایش]

مواردی که انجام آن در رکوع، بر نمازگزار مستحب است، عبارت است از:

← اول
در حال خم شدن برای رکوع «اللّٰه اکبر» بگوید.

← دوم
در حال رکوع زانوها را به عقب برده و جلو نیاورد.

← سوم
پشت خود را راست نگه دارد، به‌ نوعی که اگر قطرۀ آبی ‌بر آن ریخته شود، به‌جای خود بایستد.

← چهارم
گردن را موازی پشت بکشد.

← پنجم
نگاهش، بر زمین بین دو پای خود باشد.

← ششم
دو دستش را از دو پهلوی خود فاصله دهد.

← هفتم
کف دست‌ها را بر دو زانو بگذارد.

← هشتم
انگشتان دست را به هم نچسباند.

← نهم
دست راست را قبل از دست چپ، بر زانو گذارد.

← دهم
بانوان، دو کف دست را بالاتر از زانوها قرار دهند.

← یازدهم
تکرار ذکر «سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْعَظٖیمِ وَ بِحَمْدِهٖ» تا سه مرتبه و پنج مرتبه بهتر است و بهتر از آن هفت مرتبه است.

← دوازدهم
قبل از گفتن «سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْعَظٖیمِ وَبِحَمْدِه» این دعا بخواند:«اللّٰهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ وَلَکَ اسْلَمْتُ وَبِکَ امَنْتُ وَعَلَیکَ تَوَکَّلْتُ وَانْتَ رَبٖی، خَشَعَ لَکَ سَمْعٖیْ وَبَصَرٖیْ وَشَعْرٖی وَبَشَرِی وَلَحْمٖی وَدَمٖی وَمُخٖی وَعَصَبٖی وَعِظٰامٖی وَمٰا اقَلَّتْهُ قَدَمٰای غَیرَ مُسْتَنْکِفٍ وَلٰا مُسْتَکْبِرٍ وَلٰا مُسْتَحْسِرٍ». هم‌چنین مستحب است پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد.

← سیزدهم
در نماز جماعت، اگر امام است، ذکر رکوع را بلند و اگر مأموم است آهسته بگوید، طوری‌که صدا به امام نرسد.

← چهاردهم
در نماز فرادا، نسبت به بلند یا آهسته بودن صدا، ذکر را طبق قرائت حمد و سوره‌اش بخواند.

← پانزدهم
چون سر از رکوع بر دارد بگوید: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهْ الْحَمْدُللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمٖینَ اهْلَ الْکِبْرِیٰآءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجُودِ وَالْجَبَرُوْتِ».

مکروهات رکوع[ویرایش]

مواردی که انجام آن در رکوع، بر نمازگزار مکروه است، عبارت است از:

← اول
چسباندن دست‌ها هنگام رکوع، به دو پهلوی خود.

← دوم
به زیر افکندن سر، طوری‌که سر و گردن موازی پشت نباشد.

← سوم
(رعایت نکردن حال مأمومین در طولانی کردن رکوع و این‌که) امام جماعت ذکر رکوع را بیش از سه بار بگوید.

← چهارم
در هنگام رکوع دست‌ها را مابین زانوها قرار دادن.

← پنجم
در حال رکوع، بلکه در تمام احوال نماز، گذاشتن دست‌ها در زیر همۀ لباس‌ها. [۱] [۲]

پانویس[ویرایش]
 
۱. عاملی، بهاء‌الدین، محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن، ص ۱۴۳، دفتر انتشارات اسلامی، قم، اول، ۱۴۲۹ق.
۲. امام خمینی، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل، ج ‌۱، ص ۵۶۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم، هشتم، ۱۴۲۴ ه‌ ق.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام نماز | رکوع
جعبه‌ابزار