شناخت دینذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: چطور میشه کسی را که از اسلام خارج شده دوباره به اسلام برگرداند.
‌پاسخ:


مکتب‌اسلام وتوجه به‌همه ابعادانسان

[ویرایش]

تعالیم اسلامی که به وسیله خاتم انبیاء ابلاغ شد، به حکم اینکه صورت کامل و جامع دین خداست و برای این است که برای همیشه راهبر بشر باشد، مشخصات و ممیّزات خاص دارد که متناسب با دوره ختمیه است. این مشخصات در مجموع خود نمی‌توانست در دوره‌های قبل- که دوره‌های کودکی بشر بود- وجود داشته باشد.
تعلیمات اسلامی نشان میدهد که این مکتب مقدس الهی به همه ابعاد انسان، اعم از جسمی و روحی، مادی و معنوی، فکری و عاطفی، فردی و اجتماعی توجه عمیق داشته است و نه تنها جانب هیچ کدام را مهمل نگذاشته است بلکه عنایت خاص به «پرورش» همه اینها روی اصل معینی داشته است. در اینجا به طور اجمال به همه اینها اشاره می‌کنیم.

اسلام وپرورش جسم

[ویرایش]

اسلام «تن‌پروری» به معنی «نفس‌ پروری» و شهوت‌ پرستی را شدیداً محکوم کرده است، اما پرورش بدن به معنی مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت را از واجبات شمرده است و هر نوع عملی را که برای بدن زیانبخش باشد حرام شمرده است.
اسلام آنجا که یک امر واجب (مانند روزه) احیاناً برای بدن مضر تشخیص داده شود تکلیف آن را ساقط می‌کند، بلکه چنین روزه‌ای را حرام می‌داند. هر اعتیادی که برای بدن مضر باشد از نظر اسلام حرام است. آداب و سنن بسیاری در اسلام به خاطر بهداشت و سلامت بدن وضع شده است.
ممکن است افرادی میان «پرورش بدن» که امری بهداشتی است و «تن‌پروری» به معنی نفس‌ پروری که امری اخلاقی است فرق نگذارند و خیال کنند اسلام که با تن‌پروری مخالف است با بهداشت بدن مخالف است، پس لاقیدی در حفظ سلامت و بلکه کارهایی که مضر به بهداشت و سلامت بدن است از نظر اسلام کار اخلاقی است. و این اشتباهی فاحش و خطرناک است. تقویت و سلامت بدن و بهداشت آن کجا و تن‌آسانی و تن‌پروری کجا؟!
نفس ‌پروری و شهوت‌ پرستی که در اسلام محکوم است، همان طوری که بر ضد روح‌پروری است و موجب بیماری روح و روان می‌گردد، بر ضد بهداشت و پرورش صحیح جسم نیز هست و منجر به بیماری جسمی می‌گردد؛ زیرا نفس‌ پروری و شهوت‌ پرستی منجر به افراطکاری‌ها می‌شود و افراطکاری‌ها منشأ اختلالات اساسی در جهازات بدنی.

اسلام‌وپرورش روح‌

[ویرایش]

پرورش عقل و فکر و کسب استقلال فکری و مبارزه با اموری که بر ضد استقلال عقل است از قبیل تقلید از نیاکان، از اکابر و چشم‌پرکُن‌ها، از رفتار اکثریت و امثال اینها مورد عنایت شدید اسلام است.
پرورش اراده و کسب مالکیت بر نفس و آزادی معنوی از حکومت مطلقه میلها مبنای بسیاری از عبادات اسلامی و سایر تعلیمات اسلامی است. پرورش حس حقیقت‌ جویی و علم‌طلبی، پرورش عواطف اخلاقی، پرورش حس جمال و زیبایی، پرورش حس پرستش، هرکدام به نوبه خود مورد توجه عمیق اسلام است.

راه‌انتخاب صحیح دین

[ویرایش]

برای انتخاب صحیح دین بایستی شناخت کامل و جامعی از آن دین داشت، شما بایستی زیبایی های دین اسلام را به ایشان گوش زد نمایید تا با آگاهی و مطالعه بیشتر در مورد اسلام انشاء الله به دین اسلام خواهد گروید مطالبی که در بالا ذکر گردید نمونه بسیار کوچکی از زیبایی های اسلام است.و...

برای مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر می توانید به جلد دوم مجموعه آثار شهید مطهری مراجعه بفرمایید.

منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : ارتداد | فقه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار