روش درک معنای حقیقی دینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: معنای دین، روش تجربی، حقیقت دین.

پرسش: اگر روش تجربی را رد کنیم؛ چه روشی برای رسیدن به معنای حقیقی دین پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ: از نظر دانشمندان و محققان دانش منطق و تجربیات از امور یقینی هستند که می‌توانند مبادی استدلال و قیاس قرار گیرند.یقینی بودن تجربیات

[ویرایش]

از نظر دانشمندان و محققان دانش منطق و تجربیات از امور یقینی هستند که می‌توانند مبادی استدلال و قیاس قرار گیرند.
البته همان‌گونه که اندیشمندان توضیح داده‌اند، در درون هر استدلال تجربی یک استدلال عقلی نهفته است؛ به عبارت دیگر، استدلال کار عقل است؛ نهایت این‌که در مقدمات استدلال گاهی هر دو مقدمه عقلی است و گاهی یکی از آنها تجربی است. بنابراین روش تجربی می‌تواند در تحقیقات دینی به کار آید. نکته دیگری که باید توجه داشت این است که تنها با روش تجربی نمی‌توان به حقیقت دین دست یافت، بلکه عقل، قلب و نقل راه‌های مهم در شناخت مسائل دینی است.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «روش درک معنای حقیقی دین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۲۰.    


رده‌های این صفحه : دین شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار