کنیه‌های ائمهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ائمه، القاب ائمه.

پرسش: کنیه‌ها و القاب ائمه (علیه‌السّلام) در احادیث و اسناد آنها به چه صورت آمده است؟


برخی از کنیه‌ها و القاب ائمه

[ویرایش]

برای هر یک از امامان شیعه القاب و کنیه‌هایی ذکر شده است. برخی از این کنیه‌ها و القاب که در اسناد و گاه متون روایات مشاهده می‌شود عبارتند از:

← کنیه‌ها


ابو جعفر: امام باقر (علیه‌السلام) و گاه به ندرت امام جواد (علیه‌السلام)
ابو جعفر اول: امام باقر (علیه‌السلام)
ابو جعفر ثانی: امام جواد (علیه‌السلام)
ابو عبدالله: امام صادق (علیه‌السّلام) گر چه کنیه امام حسین (علیه‌السّلام) نیز هست.
ابو ابراهیم: امام کاظم (علیه‌السّلام)
ابو الحسن: غالباً مراد امام کاظم (علیه‌السّلام) است و گاه امام رضا (علیه‌السلام) یا امام‌هادی (علیه‌السّلام). گرچه کنیه امام علی (علیه‌السّلام) نیز هست.
ابو الحسن ماضی: امام کاظم (علیه‌السّلام)
ابو الحسن اول: امام کاظم (علیه‌السّلام)
ابو الحسن ثانی: امام رضا (علیه‌السلام)
ابو الحسن ثالث: امام‌هادی (علیه‌السّلام)
ابو الحسن اخیر: امام‌هادی (علیه‌السّلام)
ابو الحسن صاحب العسکر: امام‌هادی (علیه‌السّلام)
ابو محمد: امام عسکری (علیه‌السّلام)
ابو القاسم: امام زمان (علیه‌السّلام)

← لقب‌ها


عالم: امام کاظم (علیه‌السّلام)
شیخ: امام کاظم (علیه‌السّلام)
فقیه: امام کاظم (علیه‌السّلام) و گاهی امام‌هادی (علیه‌السّلام) یا امام زمان (علیه‌السّلام)
عبد صالح: امام کاظم (علیه‌السّلام)
الرجل: امام‌هادی (علیه‌السّلام) و گاهی امام جواد (علیه‌السّلام) یا امام عسکری (علیه‌السّلام)
صاحب العسکر: امام‌هادی (علیه‌السّلام)
عسکریَین: امام‌هادی (علیه‌السّلام) و امام عسکری (علیه‌السّلام)
کاظمین: امام کاظم (علیه‌السّلام) و امام جوادعلیه السلام
احدهما: امام باقر (علیه‌السّلام) یا امام صادق (علیه‌السّلام)
[۱] جزوه درسی دکتر هادی حجت، دانشگاه قرآن و حدیث.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جزوه درسی دکتر هادی حجت، دانشگاه قرآن و حدیث.


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «کنیه‌ها و القاب ائمه(علیه‌السّلام)» تاریخ بازیابی۱۳۹۸/۱۱/۲۹.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار