فرماندهان سپاه امام علی در جنگ جملذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: جنگ جمل، امام علی (علیه‌السّلام)، ناکثین.

پرسش: فرماندهان سپاه امام على (علیه‌السّلام) در جنگ جمل چه کسانی بودند؟

پاسخ اجمالی: جنگ جمل بین امام علی (علیه‌السّلام) و ناکثین در جمادی اوّل سال ۳۶ هجری اتّفاق افتاد. فرماندهان سپاه امام على (علیه‌السّلام) در جنگ جمل عمّار بن یاسر، محمّد بن ابی‌بکر، هند مرادی، عبداللّه بن عبّاس و... بودند


بررسی منابع تاریخی

[ویرایش]

منابع تاریخی افراد ذیل را برای فرماندهان سپاه امام علی (علیه‌السّلام) ذکر کرده‌اند:
فرمانده سواره نظام: عمّار بن یاسر.
[۲] ابن‌عبد‌ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.

فرمانده پیاده نظام: محمّد بن ابی‌بکر.
[۷] ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.

فرمانده ساقه سپاه: هند مرادی.
فرمانده پیش قراولان: عبداللّه بن عبّاس.
[۱۴] ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
ولی طبری نام ابو‌لیلی بن عمر بن الجراح برای فرمانده پیش قراولان سپاه امام علی (علیه‌السلام) ذکر کرده است.
فرمانده طرف راست سپاه: امام حسن (علیه‌السلام).
[۱۹] ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
[۲۲] ابن‌عساکر، علی‌، حاشیه تاریخ دمشق، ج۱۳، ص۲۶۰.

فرمانده طرف چپ سپاه: امام حسین (علیه‌السلام).
[۲۶] ابن‌عبد‌ربه‌ اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.

پرچمدار سپاه: محمّد بن حنفیه (فرزند علی (علیه‌السلام)).
[۳۳] ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۲. ابن‌عبد‌ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
۳. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸.    
۴. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۹۰.    
۵. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۳۱۹.    
۶. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۷. ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
۸. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸    .
۹. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۹۰.    
۱۰. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۳۱۹.    
۱۱. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۹۰.    
۱۲. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۱۷۱ وزاد فیه «ثمّ الجملی».    
۱۳. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۱۴. ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
۱۵. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸.    
۱۶. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۹۰.    
۱۷. مفید، محمد بن محمد، الجمل، ص۱۷۱.    
۱۸. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۴۸۰، وفیه «ابو لیلی بن عمر بن الجراح».    
۱۹. ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
۲۰. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۲۱. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸.    
۲۲. ابن‌عساکر، علی‌، حاشیه تاریخ دمشق، ج۱۳، ص۲۶۰.
۲۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۴۸۰ وفیه «عبد‌اللّه بن عبّاس».    
۲۴. ابن‌عساکر، علی‌، تاریخ دمشق، ج۱۴، ص۱۸۷.    
۲۵. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۲۶. ابن‌عبد‌ربه‌ اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
۲۷. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸.    
۲۸. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۴۸۰، وفیه «عمر بن ابی‌سلمة».    
۲۹. ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ص۴۶۸ وفیه «میمنته عمار بن یاسر».    
۳۰. ر.ک:ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ج۲، ص۴۶۸.    
۳۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۴۸۰.    
۳۲. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۴۸۵.    
۳۳. ابن‌عبد ربه‌اندلسی، احمد، العقد الفرید، ج۳، ص۳۱۴.
۳۴. ابن‌اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ص۴۷۳.    
۳۵. ابن‌خیاط، ابو‌عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص۱۳۸.    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «فرماندهان سپاه امام علی در جنگ جمل» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۶/۲۰.    


رده‌های این صفحه : جنگ جمل | جنگ های امام علی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار