عصمتذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: اینکه پیامبر معصوم است منظور عصمت نسبی(نسبت به ما) است یا عصمت مطلق؟
پاسخ:


عصمت یکی از ارکان اعتقادی شیعه

[ویرایش]

در مورد عصمت انبیاء و معصومین نظریات مختلفی از شیعه و سنی نقل شده است، اما در مورد مبنای شیعه و اعتقاد شیعه، مشهور علما معتقدند که عصمت یکی از ارکان اعتقادی ما محسوب می شود و خیلی از مبانی دیگر ما مبتنی بر عصمت است، عصمت انبیاء ومعصومین(ع)؛ یعنی کسانیکه حجت خدا هستند و گفتار ورفتار آن ها، به عنوان أسوه و الگو است.

الگوبودن باعصمت مطلق می سازد

[ویرایش]

قرآن کریم می فرماید «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة»؛ یعنی پیامبر(ص) الگو وأسوه در کردار، رفتار هستند وحتی وسکوت او هم معنا دار هست، لذا فقها قول و فعل معصوم را حجت می دانند، این ها مبتنی بر مسأله عصمت است و اگر قائل شویم بر اینکه عصمت فقط در ابلاغ کلام وحی است، اما در رفتارهای دیگر پیامبر(ص) عصمت وجود ندارد و دچار خطا واشتباه می شوند به حکم قاعده «حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد» این امکان اشتباه حتی به همان ابلاغ وحی و حکم سرایت می کند و در ادامه، حجیت کلام معصوم به طور مطلق زیر سؤال می رود، لذا اعتقاد علماء ما عصمت مطلق است.

منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار