شناخت صفات خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شناخت، صفات خدا.
پرسش: بهترین راه شناخت و پی‌بردن به اوصاف خدای کریم کدام است؟
پاسخ:


شناخت اوصاف خداوند

[ویرایش]

اوصاف خداوند را از سه راه می‌توان شناخت:

← عقل


راه اول راه عقلی است؛ چنان‌که در کتاب‌های کلامی و فلسفی از این‌ راه استفاده می‌کنند. برای اطلاع بیش‌تر رجوع شود به کتاب‌هایی؛ مانند شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی، بدایة الحکمه و نهایة الحکمه علامه طباطبایی
[۱] شعرانی، ابوالحسن، شرح فارسی تجرید الاعتقاد، ص ۳۹۰ ـ ۴۲۱، اسلامیه، تهران.
[۲] طباطبایی، محمدحسین، بدایة الحکمة، ص ۱۹۹ ـ ۲۱۳، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ ۱۹، ۱۴۲۳ق.
[۳] نهایة الحکمة، ص ۲۸۳- ۲۹۲، چاپ پنجم، ۱۴۰۴ ق.
و ... .

← نقل


راه دوم راه نقلی است؛ یعنی رجوع به آیات و روایات؛ چنان‌که خواجه طوسی پس از راه عقلی به نصوص نقلی نیز اشاره می‌کند.
[۴] شرح فارسی تجرید الاعتقاد، ص ۴۰۱.


← شهود


راه سوم راه شهود و دریافت وجدانی است؛ در این‌ راه شخص به‌واسطه ریاضت و پیمودن سیروسلوک، برخی صفات خدا را با تمام وجود خود دریافت می‌کند.

بیان یک نکته

[ویرایش]

در میان این راه‌ها هرچند راه نقلی آسان و مطمئن‌ترین راه‌هاست، اما خالی از مشکلات نیست؛ زیرا معانی و مفاهیم ظاهری و ابتدایی بسیاری از آیات و روایات در این باب قابل تمسک نیست؛ به بیان دیگر، درک مقصود واقعی آیات و روایات در این زمینه بدون استمداد از معارف عقلی مشکل است. در نتیجه راه نقلی به همراه راه عقلی را می‌توان آسان‌ترین و مطمئن‌ترین راه معرفی کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعرانی، ابوالحسن، شرح فارسی تجرید الاعتقاد، ص ۳۹۰ ـ ۴۲۱، اسلامیه، تهران.
۲. طباطبایی، محمدحسین، بدایة الحکمة، ص ۱۹۹ ـ ۲۱۳، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ ۱۹، ۱۴۲۳ق.
۳. نهایة الحکمة، ص ۲۸۳- ۲۹۲، چاپ پنجم، ۱۴۰۴ ق.
۴. شرح فارسی تجرید الاعتقاد، ص ۴۰۱.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : خدا شناسی | صفات الهی | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار