شرح‌های حدیث من عرف نفسه عرف ربهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حدیث، اسلام.

پرسش: آیا شرحی بر حدیث «مَن عَرَفَ نَفسَه عَرَفَ رَبَّه» نوشته شده است؟


رساله‌ها و مقالات این حدیث

[ویرایش]

این حدیث شریف، از دیرباز مورد توجّه علمای اسلام، بویژه حکیمان و اهل عرفان بوده و رساله‌ها و مقالات فراوانی درباره آن، نگارش یافته است.
علاّمه تهرانی در الذریعة، پنج رساله در شرح این حدیث، معرّفی کرده است.
برخی شروح مستقل دیگر، عبارت‌اند از:
[۲] مهریزی، مهدی، میراث حدیث شیعه، دفتر اوّل، ص۱۴۴-۱۴۶.
(این قسمت از دفتر اوّل میراث حدیث شیعه اخذ شده است.)
۱. الرسالة الوجودیة فی معنی قوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «من عرف نفسه فقد عرف ربه» (چاپ قاهره).
۲. رساله‌ای در شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از عماد الدین بن یونس پنجهزاری. این نسخه را حسن حسن زاده به طبع رسانده است.
[۳] حسن‌زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ج۳، ص۱۹۷.
[۴] حسن‌زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ج۳، ص۲۱۷-۲۲۸.

۳. رساله‌ای در شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از عارف عبد اللّه بلیانی که در سال ۱۳۵۲ ش، با چند رساله دیگر به طبع رسیده است.
[۵] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۸، ص۶۲.

۴. رساله‌ای در شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از حسن حسن زاده آملی که در هزار و یک کلمه به طبع رسیده است.
[۶] حسن‌زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ج۳، ص۱۸۹-۲۲۷.

۵. رساله‌ای در شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از حسن حسن زاده آملی که مخطوط است.
[۷] حسن‌زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ص۱۹۸.

۶. شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از احمد بن زین الدین احسایی.
[۸] فهرست کتب مشایخ، ص۱۵.
[۹] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه گلپایگانی، مجموعه، ش ۴، ص۷۱۴.

۷. شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از احمد بن صالح بن طوق قطیفی.
۸. شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از صدر الدین کاشف دزفولی (۱۱۷۴-۱۲۵۶ ق).
۹. شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از عماد الدین مازندرانی.
۱۰. شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از علی بن احمد آل عبد الجبار قطیفی (م ۱۲۸۷ق).
۱۱. شرح حدیث: «من عرف نفسه»، که مؤلف آن مجهول است.
[۱۰] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۳، ص۳۳۶.

۱۲. شرح حدیث: «من عرف نفسه»، که مؤلف آن مجهول است.
[۱۱] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه مسجد اعظم، ص۵۸۹.

۱۳. شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از مولانا برهان الدین بغدادی.
[۱۲] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۳، ص۳۳۵.

۱۴. شرح حدیث: «اعلمکم بنفسه اعلمکم بربّه»، از ملاّ اسماعیل خواجویی مازندرانی.
[۱۳] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۳۲۹.

۱۵. مرآت المحقّقین، در معنای: «من عرف نفسه»، از شیخ محمود شبستری. (این کتاب چندین بار به چاپ رسیده است.)
۱۶. زبدة الطریق در معنای «من عرف نفسه»، از درویش علی بن یوسف گوگَدی.
[۱۴] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۸.

۱۷. معنی: «من عرف نفسه»، از شیخ حبیب عجمی.
[۱۵] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۳۹.

۱۸. الغوثیة شرح «من عرف نفسه»، از عبد القادر گیلانی.
[۱۶] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۶.

۱۹. الفصوص در قول: «من عرف نفسه»، از محیی الدین عربی.
[۱۷] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۶.

۲۰. النوریة در حدیث: «من عرف نفسه»، از آقا شمس الدین.
[۱۸] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۷.

۲۱.اسرار الدقایق شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از بدرالدین سماوی.
[۱۹] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۷.

۲۲. شرح حدیث: «من عرف نفسه»، از امام محمّد غزالی.
[۲۰] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۶.

۲۳. القول الاشبه فی حدیث: «من عرف نفسه»، از جلال الدین ابوبکر سیوطی. (این رساله، ضمن الحاوی للفتاوی بارها چاپ شده است.)
۲۴. نقطة الوحدة در معنی: «من عرف نفسه»، شیخ ابواسحاق (ترکی).
[۲۱] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۵۰.

۲۵. معنی: «من عرف نفسه»، از امام محمّد غزالی (ترکی).
[۲۲] فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۹.

۲۶. رساله قبس المقتبس، از ملاّ حبیب الله شریف کاشانی.
[۲۳] فصل نامه علوم حدیث، ش ۴، ص۱۲۵.

۲۷. شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»، از سیّد محمّد مهدی تنکابنی.
[۲۴] میراث حدیث شیعه، دفتر اوّل، ص۱۵۰-۱۷۲.

بجز رساله‌های مستقل، شروح ضمنی نیز بر این حدیث، بسیار است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. صد کلمه، رشیدالدین وطواط.
[۲۵] وطواط، رشیدالدین، صد کلمه،کلمه ششم، ص۵-۶.

۲. المیزان فی تفسیر القرآن، سیّد محمّد حسین طباطبایی.
۳. صد کلمه، حسن حسن زاده آملی.
[۲۷] حسن زاده آملی، حسن، صد کلمه، کلمه ۲۶.

۴. هزار و یک نکته، حسن حسن زاده آملی.
[۲۸] حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک نکته، نکته۱۰۵.
[۲۹] حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک نکته، نکته۱۲۸.
[۳۰] حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک نکته، نکته۵۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقا بزرگ الطهرانی، الذریعة الی تصانیف الشّیعة، ج۱۳، ص۲۰۸-۲۰۹.    
۲. مهریزی، مهدی، میراث حدیث شیعه، دفتر اوّل، ص۱۴۴-۱۴۶.
۳. حسن‌زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ج۳، ص۱۹۷.
۴. حسن‌زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ج۳، ص۲۱۷-۲۲۸.
۵. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۸، ص۶۲.
۶. حسن‌زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ج۳، ص۱۸۹-۲۲۷.
۷. حسن‌زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ص۱۹۸.
۸. فهرست کتب مشایخ، ص۱۵.
۹. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه گلپایگانی، مجموعه، ش ۴، ص۷۱۴.
۱۰. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۳، ص۳۳۶.
۱۱. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه مسجد اعظم، ص۵۸۹.
۱۲. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۳، ص۳۳۵.
۱۳. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۳۲۹.
۱۴. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۸.
۱۵. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۳۹.
۱۶. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۶.
۱۷. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۶.
۱۸. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۷.
۱۹. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۷.
۲۰. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۶.
۲۱. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۵۰.
۲۲. فهرست نسخ خطّی کتاب خانه آیة اللّه مرعشی، ج۱۴، ص۱۴۹.
۲۳. فصل نامه علوم حدیث، ش ۴، ص۱۲۵.
۲۴. میراث حدیث شیعه، دفتر اوّل، ص۱۵۰-۱۷۲.
۲۵. وطواط، رشیدالدین، صد کلمه،کلمه ششم، ص۵-۶.
۲۶. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۱۶۹-۱۷۶.    
۲۷. حسن زاده آملی، حسن، صد کلمه، کلمه ۲۶.
۲۸. حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک نکته، نکته۱۰۵.
۲۹. حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک نکته، نکته۱۲۸.
۳۰. حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک نکته، نکته۵۴۱.


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شرح‌های حدیث من عرف نفسه عرف ربه» تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱/۱۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار