رفتار انسانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رفتار انسان، مسلمان، شناخت، محیط، لقمه حرام، یاد خدا.
پرسش: عوامل مؤثر بر رفتار انسان مسلمان کدام‌اند؟
پاسخ:


عوامل مؤثر بر رفتار انسان

[ویرایش]

عواملی که بر رفتار انسان تأثیرگذارند، بر رفتار انسان مسلمان نیز اثر می‌گذارند؛ انسان مسلمان از این جهت تفاوتی با انسان‌های دیگر ندارد. در این‌جا به دو نمونه از این‌گونه عوامل اشاره می‌کنیم:

← أ. آگاهی و شناخت


اولین عامل مؤثر در رفتار انسان، آگاهی و شناخت است.

← ب. محیط


یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رفتار آدمی، «محیط» است.

دیدگاه مسلمانان

[ویرایش]

البته مسلمانان با توجه به برخورداری از منابع قوی وحیانی به برخی عوامل مؤثر بر رفتار انسان دست یافتند که برای دانشمندان دیگر ناشناخته است. دو نمونه از این نوع عوامل را اشاره می‌کنیم:

← أ. لقمه حرام


تأثیر لقمه حرام بر رفتار انسان است که در لینک بالا مورد بررسی قرار گرفت (تأثیر لقمه حرام و محیط، در انسان).

← ب. یاد خدا


عامل دیگر که در منابع دینی آمده است، تأثیر یاد خدا بر رفتار انسان است.
در مورد چگونگی تضاد رفتار با اعتقاد نیز پاسخ‌هایی در سایت وجود دارد.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : انسان شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار