رده:مکروهات نمازذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ب

  • بستن چشم در نماز

  • جعبه ابزار
    جعبه‌ابزار