رده:مختار ثقفیذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :
مختار ثقفی
جعبه‌ابزار