رده:قهر کردنذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ق

  • قهر به مدت سه روز

  • جعبه ابزار
    جعبه‌ابزار