رده:استخفاف در نمازذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ت

  • ترک نماز

  • خ

  • خواندن نماز در آخر وقت

  • س

  • سستی در نماز

  • ع

  • علت کاهلی در نماز

  • جعبه ابزار
    جعبه‌ابزار