حدیث صحیحذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حدیث صحیح.
پرسش: معنای حدیث صحیح اعلی، اوسط و ادنی چیست؟
پاسخ:


حدیث صحیح

[ویرایش]

یکی از اقسام چهارگانه حدیث، حدیث صحیح است. حدیث صحیح به حدیثی گفته می‌شود که تمام راویان آن تا معصوم علیهم‌السلام، عادل و امامی باشند.

اقسام حدیث صحیح

[ویرایش]

حدیث صحیح دارای اقسامی است که در یک تقسیم به حدیث صحیح اعلی (اعلایی)، صحیح اوسط و صحیح ادنی (ادنا) تقسیم می‌شود.

← صحیح اعلی


خبر صحیح اعلایی، خبری است که امامی و عادل بودن تمام راویان، مستند به علم وجدانی یا شهادت دو نفر عادل باشد.
[۱] حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات حدیث، ص ۸۳، انتشارات هجرت، قم، ۱۳۸۱ ش.


← صحیح اوسط


اگر امامی و عادل بودن همه یا بعضی از راویان را به‌وسیلۀ شهادت یک عادل به دست آورده باشیم که گواهی او مفید ظن باشد، به آن خبر «صحیح اوسط» گویند.
[۲] حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات حدیث، ص ۸۴، انتشارات هجرت، قم، ۱۳۸۱ ش.


← صحیح ادنی


اگر امامی و عادل بودن همه یا بعضی از راویان را با ظن اجتهادی و استنباطی به دست بیاوریم، به آن خبر «صحیح ادنی» گویند.
[۳] حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات حدیث، ص ۸۳، انتشارات هجرت، قم، ۱۳۸۱ ش.پانویس

[ویرایش]
 
۱. حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات حدیث، ص ۸۳، انتشارات هجرت، قم، ۱۳۸۱ ش.
۲. حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات حدیث، ص ۸۴، انتشارات هجرت، قم، ۱۳۸۱ ش.
۳. حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات حدیث، ص ۸۳، انتشارات هجرت، قم، ۱۳۸۱ ش.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : اقسام حدیث | حدیث شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار