آیه 197 سوره بقرهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:حج.
پرسش: برخی « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومات‌ » را در آیه ۱۹۷ سوره بقره (۲)     از قبیل «لیلٌ قائم» و «نهارٌ صائم» دانسته‌اند که نیازی به تقدیر و حذف نیست». چگونه می‌توان «الحجّ اشهر معلومات» را از قبیل «لیلٌ قائم» دانست و در (غیر) این صورت آنچه در تقدیر گرفته شده، چیست؟
پاسخ:


دیدگاه مفسران درباره «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومات‌»[ویرایش]

سه نظریه در معنای " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومات‌ " بیان شده است:

← ۱. دیدگاه اول
عده‌ای کلمه اشهر (ماه‌ها) را در تقدیر گرفته‌اند بدین ترتیب که "أشهر الحج أشهر معلومات" به این معنا که ماه‌های حج ، ماه‌های معلومی است که در این صورت مضاف حذف شده و مضاف‌الیه به جای آن قرار گرفته است؛ مانند "البرد شهران"سرما دو ماه است که مراد ماه‌های سرما دو ماه است.

← ۲. دیدگاه دوم
گروه دیگر کلمه "حج" را در تقدیر گرفته‌اند؛ بدین ترتیب که "الحج حج أشهر معلومات"؛ به این معنا که حج فقط باید در این ماه‌ها باشد و در غیر آن جایز نیست؛ چنان‌که در زمان جاهلیت در غیر این ماه‌ها جایز می‌دانستند.

← ۳. دیدگاه سوم
نظر سوم که به‌صورت احتمال، بیان شده است:این عبارت را بدون تقدیر گرفتن کلمه‌ای معنا کنیم و مقصود از ماه‌ها، خود حج باشد؛ مانند لیل قائم و نهار صائم که قیام و روزه‌ داری به شب و روز نسبت داده شده و معنا چنین است که شبی که در آن قیام واقع شده یا روزی که در آن روزه گرفته شده است. و در " الحج اشهر... "یعنی حجی که در ماه‌های معلوم انجام می‌شود. [۱] [۲]

پانویس[ویرایش]
 
۱. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج ۵، ص ۳۱۴، دار احیاء التراث العربی‌، بیروت‌،۱۴۲۰ ق‌.
۲. نیشابوری، نظام‌الدین حسن بن محمد، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج ۱، ص ۵۵۰، دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۱۶ ق.‌


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | شیوه ادبی قرآن
جعبه‌ابزار