وجوب فعل بر خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ضرورت ، تکلیف
پرسش: آیا ضرورت انجام کارها به وسیله خداوند متعال به معنای تعیین تکلیف برای او است؟
پاسخ: مراد از وجوب کاری بر خداوند آن نیست که بندگان بر او حاکمیّت دارند و برای او تعیین تکلیف می‌کنند؛


مفهوم وجوب فعل

[ویرایش]

بلکه مراد این است که اوصاف کمالی خداوند- مانند حکمت و عدالت - موجد و موجب تحقق این کار از سوی خداوند است. این بدان سبب است که افعال خداوند، مظاهر صفات اویند؛ همان سان که صفات الهی، مظاهر ذات متعالی او هستند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ شیعه، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، زمزم هدایت، قم، ص ۳۷۱.    


منبع

[ویرایش]
سایت اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : افعال الهی | خداشناسی | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار