موجودات آیات الهیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:آیات الهی،نشانه های خدا.
پرسش:موجودات چگونه آیات و نشانه های خدواند متعال هستند؟
پاسخ :موجودات هم از جهت ذات و هم از جهت صفات، نشانه های وجود خداوند متعال هستند.


از جهت ذات

[ویرایش]

توضیح این که موجودات از نظر ذات و ماهیت ممکن الوجود هستند که در وجود و تحقق خود محتاج به خداوند واجب الوجود هستند؛ از این رو وجود و تحقق آنها دلیل بر وجود واجب تعالی و خداوند متعال است، بلکه براساس حکمت متعالیه وجود موجودات امکانی عین نیاز و وابستگی به واجب الوجود است؛ به بیان دیگر این گونه نیست که موجودات دارای ذاتی و وجودی باشند که محتاج به واجب الوجود است؛ بلکه وجود و ذات آنها عین احتیاج و فقر است.
[۱] جمیع الوجودات الإمکانیة و الإنیات الارتباطیة التعلقیة اعتبارات و شئون للوجود الواجبی و أشعة و ظلال للنور القیومی لا استقلال لها بحسب الهویة و لا یمکن ملاحظتها ذواتا منفصلة و إنیات مستقلة لأن التابعیة و التعلق بالغیر و الفقر و الحاجة عین حقائقها لا أن لها حقائق على حیالها عرض لها التعلق بالغیر و الفقر و الحاجة إلیه بل هی فی ذواتها محض الفاقة و التعلق فلا حقائق لها إلا کونها توابع لحقیقة واحدة فالحقیقة واحدة و لیس غیرها إلا شئونها و فنونها و حیثیاتها و أطوارها و لمعات نورها و ضلال ضوئها و تجلیات ذاتها . صدرا، اسفار الاربعة، ج ۱، ص ۴۷ .
[۲] ر. ک: طباطبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، ص ۴۸، مؤسسة النشرالاسلامی لجامعة المدرسین، ۱۳۶۲، قم؛ جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، ج ۵، ص ۳۷۴ و ۳۷۵ ، نشر اسراء، چاپ دوم، ۱۳۸۲.
البته بیان دقیق تر در این زمینه سخن عرفاست که معتقدند در عالم هستی فقط ذات متعالی خداوند موجود است و بقیه تجلی و ظهور اویند
[۳] جوادی آملی، عبدالله، تحریر تمهید القواعد، ص ۱۴.
، بنابراین باید گفت که در عالم هستی یک بود داریم و بقیه نمود آن بودند و این بیان آیه و نشانه بودن موجودات را بهتر می رساند؛ زیرا حقیقت آیه و نشانه چیزی جز نشان دادن نیست.

از جهت صفات

[ویرایش]

موجودات از نظر صفات نیز نشانه های وجود خداوند متعال هستند؛ مثلا نظم و هماهنگی موجود در آنها نشان گر وجود نیرویی آگاه و توانا است که نظم موجود در درون موجودات و نظم بیرونی حاکم بر روابط میان موجودات را ایجاد می کند؛ این نیروی آگاه و توانای بی پایان همان ذات متعالی خداوند است. چنانچه وجود حرکت در موجودات نیز نشانه وجود خداوند است؛ زیرا هر حرکت نیاز به فاعل و محرک غیر متحرک دارد و آن خداوند است.
[۴] طباطبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، ص۱۲۰، مکتبة الطباطبایی، قم الطبعة الثانیة ، ۱۳۹۷ هـ ق.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جمیع الوجودات الإمکانیة و الإنیات الارتباطیة التعلقیة اعتبارات و شئون للوجود الواجبی و أشعة و ظلال للنور القیومی لا استقلال لها بحسب الهویة و لا یمکن ملاحظتها ذواتا منفصلة و إنیات مستقلة لأن التابعیة و التعلق بالغیر و الفقر و الحاجة عین حقائقها لا أن لها حقائق على حیالها عرض لها التعلق بالغیر و الفقر و الحاجة إلیه بل هی فی ذواتها محض الفاقة و التعلق فلا حقائق لها إلا کونها توابع لحقیقة واحدة فالحقیقة واحدة و لیس غیرها إلا شئونها و فنونها و حیثیاتها و أطوارها و لمعات نورها و ضلال ضوئها و تجلیات ذاتها . صدرا، اسفار الاربعة، ج ۱، ص ۴۷ .
۲. ر. ک: طباطبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، ص ۴۸، مؤسسة النشرالاسلامی لجامعة المدرسین، ۱۳۶۲، قم؛ جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، ج ۵، ص ۳۷۴ و ۳۷۵ ، نشر اسراء، چاپ دوم، ۱۳۸۲.
۳. جوادی آملی، عبدالله، تحریر تمهید القواعد، ص ۱۴.
۴. طباطبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، ص۱۲۰، مکتبة الطباطبایی، قم الطبعة الثانیة ، ۱۳۹۷ هـ ق.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : خداشناسی | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار