روز قیام حضرت مهدیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حضرت مهدی، قیام.

پرسش: در چه روزی حضرت مهدی (علیه‌السّلام) قیام خواهد کرد؟


تقسیم روایات روز ظهور

[ویرایش]

در احادیث، روزهای مختلفی به عنوان روز قیام امام مهدی (علیه‌السّلام) مطرح شده‌اند که می‌توان آنها را به چهار گروه تقسیم کرد:

← عاشور


گروه اول: احادیثی که در آنها روز «عاشورا» روز قیام امام (علیه‌السّلام) تعیین شده است که در میان آنها، روایت معتبر نیز وجود دارد.
[۱] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۷.


← نوروز


گروه دوم: احادیثی که «نوروز» را روز قیام ایشان دانسته‌اند که هیچ یک از آنها سند معتبر ندارند.
[۸] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۹.


← جمعه


گروه سوم: احادیثی که روز «جمعه» را روز قیام معرفی کرده‌اند که از میان سه گزارش ارائه شده، یکی از آنها معتبر است.
[۱۲] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۳۵.

شیخ صدوق نیز جمعه بودن روز ظهور را مسلّم فرض کرده است.
[۱۳] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۳۵.


← شنبه


گروه چهارم: احادیثی که تصریح می‌کنند روز قیام امام (علیه‌السّلام) روز «شنبه» است.
[۱۷] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۳۷.
[۱۸] محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۷.
که در این گروه نیز حدیث معتبر وجود دارد.(در سند این روایت، علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد که واقفی است؛ ولی با توجّه به این که مشایخ روایی از او در دوران انحراف، روایت نقل نکرده‌اند، روایت یاد شده، معتبر شناخته می‌شود.)

حل تعارض برخی روایات

[ویرایش]

در جمع‌بندی این احادیث می‌توان گفت: گروه اوّل و دوم، تعارضی با یکدیگر ندارند؛ زیرا هم زمان شدن روز عاشورا و نوروز امکان‌ذیر است؛ چون یکی بر اساس تاریخ قمری، و دیگری بر پایه تاریخ شمسی است.
امّا گروه سوم و چهارم، در ظاهر با هم تعارض دارند؛ زیرا هر یک، روز خاصّی از هفته را برای قیام، معرّفی کرده‌اند. از این‌رو، فرض صدور هر دو گروه از معصوم، در جمع‌بندی آنها و برای حل تعارض مطرح شده، چند احتمال قابل تصوّر است:
۱. روز جمعه، مقدّمات قیام فراهم می‌شود، و شنبه، قیام رسماً آغاز می‌گردد.
۲. جمعه، روز آغاز قیام، و شنبه، روز جهانی شدن آن است.
۳. امام در روز جمعه برای یاران خاصّش ظاهر می‌شود و روز شنبه، دعوت ایشان عمومی و علنی می‌گردد. آنچه در برخی از احادیث آمده است که امام روز شنبه برای مردم سخنرانی دارد،
[۱۹] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۸، ح۱۴۷۸.
[۲۰] محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۸، ح۱۴۷۹
مؤیّد این احتمال است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۷.
۲. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج۵۲، ص۲۹۰.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، ج۱، ص۴۵۲.    
۴. صدوق، محمد بن علی‌، کمال الدّین وتمام النّعمه، ج۱، ص۶۵۴.    
۵. مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ج۲، ص۳۷۹.    
۶. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج۵۲، ص۲۹۰.    
۷. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج۵۶، ص۹۲.    
۸. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۹.
۹. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج۷، ص۵۹.    
۱۰. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۵، ص۱۱۳.    
۱۱. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۵، ص۶۲۴.    
۱۲. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۳۵.
۱۳. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۳۵.
۱۴. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۷، ص۳۸۱.    
۱۵. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۵، ص۱۳۴.    
۱۶. طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، ج۱، ص۴۵۳.    
۱۷. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۳۷.
۱۸. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۷.
۱۹. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۸، ح۱۴۷۸.
۲۰. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۸، ص۱۲۸، ح۱۴۷۹


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «روز قیام حضرت مهدی» تاریخ بازیابی۱۳۹۸/۱۱/۲۷.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار