رده:کلی و جزئیذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ت

  • توانایی عقل در ادراک جزئیات

  • جعبه ابزار
    جعبه‌ابزار