رده:شجاعتذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :
تهور
شجاعت
جعبه‌ابزار