رده:بخلذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :
بخیل
جعبه‌ابزار