رأیتمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رأیتم، رَأَیْتَکُمْ، اراده خداوند.
پرسش: آیه ۴۶ سوره انعام (۶)     این‌گونه آغاز می‌شود:« قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ... »، اما آیه ۴۷ سوره انعام (۶)     به این نحو:« قُلْ أَرَأَیْتَکمْ إِنْ أَتاکمْ عَذابُ اللّهِ... ». این تفاوت تعبیر بین « أَرَأَیْتُمْ » و « أَرَأَیْتَکمْ » برای چیست و از نظر معنا چه تفاوتی می‌کند؟
پاسخ:


صیغه «رأیتم»

[ویرایش]

«رأیتم» در آیه شریفه: « قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ »، صیغه مفرد مخاطب و ضمیر تاء، فاعلِ فعل «رأی» است، و «میم» در آن علامت جمع است.
[۲] . دعاس،حمیدان، قاس، اعراب القرآن الکریم، ج ۱، ص ۳۰۳، دارالمنیر و دارالفارابی، دمشق، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.


صیغه «رَأَیْتَکُمْ»

[ویرایش]

همچنین، « رَأَیْتَکُمْ » در آیه « قُلْ أَرَأَیْتَکمْ إِنْ أَتاکمْ عَذابُ اللّهِ »، صیغه مفرد مخاطب و ضمیر تاء، فاعلِ فعل «رأی» است و لفظ «کُم»، علامت خطاب و به‌جای ضمیر متصل فعل در تثنیه، جمع و مفرد، ضمیر متصل مفعولی است و صیغه مفرد فعل و فاعل به حال خود باقی می‌مانند.
[۴] مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج ۷، ص ۳۶۸ و ۳۷۹، مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۰ ش.


معنای «رأیتم» و «رَأَیْتَکُمْ»

[ویرایش]

« أرأیتم » و « رَأَیْتَکُمْ »، در هر دو آیه، اشاره به تأکید و توجه دادن بیشتر و تنبیه مخاطب است که به دقت بررسی کرده و ببینند که در مقابل اراده خداوند متعال هیچ گونه قدرتی ندارند.
[۵] مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج ۷، ص ۳۶۸، مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۰ ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام (۶)، آیه ۴۶.    
۲. . دعاس،حمیدان، قاس، اعراب القرآن الکریم، ج ۱، ص ۳۰۳، دارالمنیر و دارالفارابی، دمشق، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
۳. انعام (۶)، آیه ۴۷.    
۴. مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج ۷، ص ۳۶۸ و ۳۷۹، مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۰ ش.
۵. مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج ۷، ص ۳۶۸، مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۰ ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : شیوه ادبی قرآن | قرآن شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار