آزادی تبلیغ عقیدهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: انسان، عقل.

پرسش: آزادی ترویج عقیده و انتقال آن به دیگران، خواه مبنای عقیده، تحقیق باشد یا تقلید، و خواه آن عقیده مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد و یا برای جامعه مفید باشد یا مضر، آیا مورد تأیید عقل است؟


لزوم مبارزه با عقاید موهوم[ویرایش]

وقتی عقل، با ادلّه‌ای که ذکر شد، مبارزه با عقاید موهوم را لازم می‌داند، تردیدی نیست که نمی‌تواند آزادی تبلیغ عقیده را، به‌طور مطلق تجویز کند. چگونه عقل می‌تواند بپذیرد باورهای موهومی که مبنای فکری و تحقیقی ندارند و‌ اندیشه را در بند می‌کشند و رشد جامعه را متوقف می‌کنند و جامعه را به عقب می‌رانند و برای مردم زیان‌بارند، ترویج شوند.
عقاید نادرست و زیان‌بار، نوعی بیماری روانی‌اند و بیماری‌های روانی، به مراتب از بیماری‌های جسمی، خطرناک ترند. وقتی عقل اجازه نمی‌دهد که انسان در انتقال بیماری‌های جسمیِ خود به جامعه آزاد باشد، چگونه می‌تواند آزادی انتقال بیماری‌های روانی را تجویز کند؟

منبع[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «آزادی تبلیغ عقیده» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۳/۳.    


رده‌های این صفحه : مقالات حدیث‌نت
جعبه‌ابزار