گواهی رفتاری خدا بر نبوت انبیاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نبوت، انبیاء، خدا، قرآن کریم.

پرسش: گواهی رفتاری خدا بر نبوت انبیاء چگونه است؟


اشکال گواهی رفتاری خدا

[ویرایش]

گواهی رفتاری خدا بر نبوت انبیا چگونه است؟ نیز می‌تواند به دو شکل باشد:

← معجزه


معجزه یعنی کاری که نشان دهد مدّعی نبوّت با خدای متعال، ارتباط دارد. به‌همین دلیل است که قرآن کریم، از این کار به «آیه» و «بیّنه» تعبیر می‌کند؛ مانند افکندن عصا و تبدیل آن به اژدها و زنده کردن مُردگان.
بر این اساس، هرگاه کسی که مدّعی نبوّت است، معجزه‌ای بیاورد، آن معجزه، گواهی عملی از جانب خدای متعال بر حقانیّت ادّعای اوست.

← تقریر


اگر فرض کنیم فردی خودش را برای مردم، نماینده فلان شخص مشهور معرّفی نماید و در حضور آن شخص مشهور، برای مردم، سخنانی ایراد کند و مدّعی شود که از جانب آن شخص است و آن شخص، آزادانه و بدون آن که عذری داشته باشد، سکوت اختیار کند، این سکوت و خاموشی، تقریر یا شهادتی عملی از جانب آن شخصیت بر صدقِ نیابت مدّعی و درستی سخنان او به شمار می‌آید.
با توجّه به آنچه گذشت، چنان‌که شخصی خودش را فرستاده خدا معرّفی کند و نبوّت خود را، به نحوی از انحا، در محضر پدید آورنده جهان، مطرح سازد و نبوّت او را نه تنها توده مردم، بلکه حتّی اهل علم بپذیرند و خدای متعال، ادّعای او را در برابر مردم به طریقی روشن باطل نسازد، چنین سکوتی، شهادت عملی و تقریر و تأییدی است بر درستی و حقانیّت ادّعای او.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «گواهی رفتاری خدا بر نبوت انبیا» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۳/۱۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار