کشتزارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کشتزار، زنان، حفظ بقای نسل .
پرسش: منظور از این جمله قرآن که:" زنان کشتزار شمایند"، چیست؟
پاسخ:


مراد از جمله "زنان شما کشتزار شمایند"

[ویرایش]


← ۱. بیان‌کننده ارتباط عمیق میان زن و مرد


معنای این جمله که "زنان شما کشتزار شمایند" آن است که نسبت زنان به جامعه انسانی همانند نسبت کشتزار به جوامع بشری است؛ همان‌گونه که اگر کشتزار نباشد بذرها به‌کلی نابود می‌شوند و دیگر غذایی برای حفظ حیات و بقای انسان نمی‌ماند، همچنین اگر زنان نباشند نوع انسان دوام نمی‌یابد و نسلش قطع می‌شود؛ در حقیقت قرآن می‌خواهد ضرورت وجود زن را در جوامع انسانی نشان دهد که زنان وسیله اطفای شهوت و هوس‌رانی مردان نیستند؛ بلکه وسیله‌ای هستند برای حفظ حیات نوع بشر؛ پس این آیه بیان‌کننده ارتباط عمیق میان زن و مرد است؛ چون همان‌گونه که وجود کشتزار بدون بذر بی‌فایده است، بذر بدون کشتزار نیز بیهوده است.

← ۲. توجه کردن به زنان از هر جهت


گفته شده است: از آیه این معنا نیز فهمیده می‌شود که اقبال و توجه کنید به همسرهای خودتان از هر جهت و به هر کیفیتی که انتظار استفاده از آنها هست.

←← اول


از جهت مؤانست، همسر بودن، ازدواج ، آمیزش و مقاربت.

←← دوم


از لحاظ تدبیر منزل و تنظیم امور زندگی داخلی.

←← سوم


از جهت تربیت اولاد و حفظ زندگی فرزند .

←← چهارم


در خصوص تأمین طمأنینه و آرامش و سکون.

←← پنجم


برای حصول خوشی و سرور و حُسن عیش و کمک گرفتن و استعانت در جریان زندگی داخلی و رفع نیازمندی‌ها، و....

نتیجه بحث

[ویرایش]

پس اختصاص دادن "حرث" به مفهوم زراعت، کلمه "أنّی" به موارد محل و مکان و کلمه "إتیان" به معنای زناشویی و مقاربت، برخلاف مدلول آیه کریمه می‌باشد.
[۴] مصطفوی، حسن تفسیر روشن، ج ۳، ص ۱۵۶، مرکز نشر کتاب.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره (۲)، آیه ۲۲۳.    
۲. علامه طباطبایی، المیزان، ترجمه، ج ۲، ص ۳۱۷.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۱۴۱.    
۴. مصطفوی، حسن تفسیر روشن، ج ۳، ص ۱۵۶، مرکز نشر کتاب.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار