چگونگی خلقت روح و نفس انسانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: انسان، خلقت، ارواح، عوالم وجودی.

پرسش: خلقت ارواح انسان‌ها از کدام یک از عوالم وجودی ریشه می‌گیرد؟

پاسخ: دو نظریه است: اول نفس روحانیة الحدوث است؛ یعنی نفس با وصف روحانی پس از تکمیل بدن در رحم ملحق به او می‌شود و در آن حلول می‌کند. اما نظریه دیگر این است که پیدایش نفس با وصف نفسانی از ابتدا روحانی نبوده، بلکه نفس (در این عالم ماده) ابتدا جسمانی بوده، سپس در اثر حرکت جوهری و تکامل وجودی به مرتبه تجرد و روحانی می‌رسد.


روح انسان

[ویرایش]

خلقت روح انسان مانند خلقت موجودات دیگر است که در خلقت موجودات سلسله مراتب، رعایت می‌شود؛ ترتیب سلسله وجود بر اساس فلسفه و حکمت اسلامی‌ به این صورت است که وجود از مرتبه ذات خداوند که از آن به «عالم لاهوت» تعبیر می‌آورند، شروع می‌شود؛ و به عالم عقول و مجردات که آن‌ را «عالم جبروت» می‌نامند، می‌رسد. بعد از آن باید از عالم مثال که «عالم ملکوت» نامیده می‌شود، عبور کند؛ پایان سیر نزولی موجودات مادی عالم ماده است، که آن‌ را «عالم ناسوت» می‌نامند.

← خلقت روح و نفس انسان


حال با توجه مطالبی که بیان شد، در مورد چگونگی خلقت روح و نفس انسان، دو نظریه مطرح است.

←← روحانیة الحدوث و البقاء


این‌که نفس روحانیة الحدوث است؛ یعنی نفس با وصف روحانی پس از تکمیل بدن در رحم ملحق به او می‌شود و در آن حلول می‌کند. این نظریه به نام نظریه «روحانیة الحدوث و البقاء» معروف است. طبق این نظریه هر چند «روح» تعلق ماده دارد، ولی از آن‌جا که از نظر ذات مجرد و غیر مادی است، عالم ماده و ناسوت از مراحل خلقت وجودی او محسوب نمی‌شود.

←← جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء


اما نظریه دیگر این است که پیدایش نفس با وصف نفسانی از ابتدا روحانی نبوده، بلکه نفس (در این عالم ماده) ابتدا جسمانی بوده، سپس در اثر حرکت جوهری و تکامل وجودی به مرتبه تجرد و روحانی می‌رسد. این نظریه را نظریه «جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء» می‌نامند. بر اساس این نظریه عالم ماده و ناسوت نیز از مراتب خلقت روح محسوب می‌گردد.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «چگونگی خلقت روح و نفس انسان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار