نجم‌الدین کبریذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نجم‌الدین کبری.
پرسش: شیخ نجم‌الدین کبری که بود؟
پاسخ:


نجم‌الدین کبری

[ویرایش]

احمدبن عمربن محمد خَیوقی (۵۴۸ ـ ۶۱۸ه.ق)، خوارزمی ملقب و معروف به شیخ نجم‌الدین کبری است.
[۳] مناوی، محمد عبدالرؤوف، الکواکب الدریة فی تراجم السادة الصوفیة، محقق و مصحح:جادر، محمد ادیب، ج ۲، ص ۳۷۰ ـ ۳۷۱، دار الصادر، بیروت، چاپ اول، ۱۹۹۹م


← علت ملقب شدن به کبری


در علت لقب دادن او به کبری گفته‌اند: در اوان جوانی که به تحصیل علوم مشغول بود، با هرکس مناظره و مباحثه می‌کرد، بر او غالب و پیروز می‌شد.
[۴] جامی، عبدالرحمن، نفحات الأنس، محقق و مصحح: عابدی، محمود، ‌ص ۴۲۲، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
[۵] کربلایی تبریزی، حافظ حسین، روضات الجنان و جنات الجنان، محقق و مصحح: قرائی، جعفر سلطان، ج ۲، ص ۳۲۰، ‌انتشارات ستوده، تبریز، چاپ اول.


← القاب دیگر


او را این‌گونه ستوده‌اند: فقیه، محدث، مفسر، صوفی، زاهد و عابد.
[۶] مناوی، محمد عبدالرؤوف، الکواکب الدریة فی تراجم السادة الصوفیة، محقق و مصحح:جادر، محمد ادیب، ج ۲، ص ۳۷۱، دار الصادر، بیروت، چاپ اول، ۱۹۹۹م


← مذهب


بیشتر مورخان و دانشمندان، او را شافعی مذهب می‌دانند.

← استادان


نجم‌الدین کبری پیش اشخاصی همچون أبی‌طاهر سِلفی، أبی‌علاء حسن‌بن أحمد همدانی عطار‌، محمَّد‌بن بُنَیمان استفاده علمی برده است.

← شاگردان


نجم‌الدین کبری شاگردانی مانند شیخ مجدالدین بغدادی، شیخ سعدالدین حمّویی، بابا کمال جندی، شیخ رضی‌الدین علی لالا، شیخ سیف‌الدین باخرزی، شیخ نجم‌الدین رازی و شیخ جمال‌الدین گیلی را تربیت نمود.
[۱۵] جامی، عبدالرحمن، نفحات الأنس، محقق و مصحح: عابدی، محمود، ‌ص ۴۲۷، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.


← تألیفات


از جمله آثار نجم‌الدین کبری، عبارت‌اند از: عین الحیاة (تفسیر سوره فاتحه)، رسالة فی علم السلوک، أقرب الطرق إلی الله، فوائح الجمال و فواتح الجلال.

← کسب علم و تدریس علوم


شیخ نجم‌الدین در همان دوران جوانی به علوم ظاهری دست‌ یافت. وی بدین منظور به سرزمین‌های اسلامی مسافرت کرد. هنگامی که به شهر مصر رسید، در کمال فضل و دانش بود و در آن‌جا به تدریس علوم معقول و منقول پرداخت.
[۱۷] کربلایی تبریزی، حافظ حسین، روضات الجنان و جنات الجنان، محقق و مصحح: قرائی، جعفر سلطان، ج ۲، ص ۳۲۲، ‌انتشارات ستوده، تبریز، چاپ اول.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ۷، ص ۲۷، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، ۱۴۱۸ق.    
۲. ذهبی، شمس‌الدین محمدبن أحمد، سیر أعلام النبلاء، ج ۱۶، ص ۱۱۸، دار الحدیث، قاهرة، ۱۴۲۷ق.    
۳. مناوی، محمد عبدالرؤوف، الکواکب الدریة فی تراجم السادة الصوفیة، محقق و مصحح:جادر، محمد ادیب، ج ۲، ص ۳۷۰ ـ ۳۷۱، دار الصادر، بیروت، چاپ اول، ۱۹۹۹م
۴. جامی، عبدالرحمن، نفحات الأنس، محقق و مصحح: عابدی، محمود، ‌ص ۴۲۲، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
۵. کربلایی تبریزی، حافظ حسین، روضات الجنان و جنات الجنان، محقق و مصحح: قرائی، جعفر سلطان، ج ۲، ص ۳۲۰، ‌انتشارات ستوده، تبریز، چاپ اول.
۶. مناوی، محمد عبدالرؤوف، الکواکب الدریة فی تراجم السادة الصوفیة، محقق و مصحح:جادر، محمد ادیب، ج ۲، ص ۳۷۱، دار الصادر، بیروت، چاپ اول، ۱۹۹۹م
۷. صفدی، صلاح‌الدین خلیل‌بن أیبک، الوافی بالوفیات، محقق:الأرناؤوط، أحمد و ترکی مصطفی، ج ۷، ص ۱۷۲، دار إحیاء التراث، بیروت، ۱۴۲۰ق.    
۸. سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ۷، ص ۲۷، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، ۱۴۱۸ق.    
۹. صفدی، صلاح‌الدین خلیل‌بن أیبک، الوافی بالوفیات، محقق:الأرناؤوط، أحمد و ترکی مصطفی، ج ۷، ص ۱۷۲، دار إحیاء التراث، بیروت، ۱۴۲۰ق.    
۱۰. ذهبی، شمس‌الدین محمدبن أحمد، سیر أعلام النبلاء، ج ۱۶، ص ۱۱۸، دار الحدیث، قاهرة، ۱۴۲۷ق.    
۱۱. أدنه، أحمدبن محمد، طبقات المفسرین، محقق:خزی، سلیمان‌بن صالح، ص ۲۲۰، مکتبة العلوم والحکم، عربستان سعودی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۱۲. سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ۷، ص ۲۷، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، ۱۴۱۸ق.    
۱۳. سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ۷، ص ۲۷، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، ۱۴۱۸ق.    
۱۴. ذهبی، شمس‌الدین محمدبن أحمد، سیر أعلام النبلاء، ج ۱۶، ص ۱۱۸، دار الحدیث، قاهرة، ۱۴۲۷ق.    
۱۵. جامی، عبدالرحمن، نفحات الأنس، محقق و مصحح: عابدی، محمود، ‌ص ۴۲۷، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
۱۶. سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ۷، ص ۲۸، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، ۱۴۱۸ق.    
۱۷. کربلایی تبریزی، حافظ حسین، روضات الجنان و جنات الجنان، محقق و مصحح: قرائی، جعفر سلطان، ج ۲، ص ۳۲۲، ‌انتشارات ستوده، تبریز، چاپ اول.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : تراجم | علمای اهل سنت | علمای قرن ششم
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار