مصاحف صحابه نشانه تحریف قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مصحف صحابه، قرآن.

پرسش: با توجه به تفاوت‌هایی که در باره مصاحف صحابه در مقایسه با مصحف کنونی گزارش شده‌اند، آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که در مصحف کنونی تحریف راه یافته است؟


رد احتمال تحریف قرآن

[ویرایش]

چنین استدلالی منوط به آن است که مصاحف مورد ادعا در اختیار ما باشد و ما بتوانیم میان آنها و قرآن موجود مقایسه کنیم و تنها به استناد گزارش‌های تاریخی که آنها نیز ملازمت میان وجود این مصاحف با راهیافت تحریف در قرآن را ثابت نمی‌کنند، نمی‌توان مدعی راهیافت تحریف به کاستی در قرآن شد.
از توصیف‌های مصاحف صحابه در منابع تاریخی و روایی می‌توان استفاده کرد که تفاوت مصحف ابن مسعود و مصحف ابی بن کعب با مصحف کنونی، در اضافات تفسیری و تبدیل برخی از کلمات دشوار (غریب) قرآن به کلمه‌ای دیگر جهت شرح و توضیح آنها بوده و به نزاهت قرآن از تحریف آسیبی نمی‌رساند. البته بنا بر منابع اهل سنت، مصحف ابن مسعود، اختلافاتی افزون بر این با قرآن موجود داشته است؛ مثلاً مُعَوَّذَتین را از سور قرآنی به شمار نیاورده است. اما علاوه بر این که سند و اعتبار این گزارش‌ها جای درنگ دارد، روشن است که وقتی میان یک مصحف از یک سو و دیگر مصاحف و قرآن موجود از سویی دیگر اختلافی در می‌گیرد، به حکم عقل نمی‌توان جانب مصحف واحد را گرفت و اساساً قرآن موجود، با تواتر ثابت است، در حالی که چنان مصحفی، بر خبر واحد استوار است. دیگر آن که مصحف ابن مسعود، با ادلّه قطعیِ پیراستگی قرآن از تحریف، معارض است. افزون بر این بعید نیست که نسبت چنین تفاوت‌هایی به ابن مسعود و مصحف او، با انگیزه جانب‌داری از عثمان و توجیه نوع تعاملاتی باشد که وی در حقّ ابن مسعود روا داشته بود.

منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «مصاحف صحابه و تحریف قرآن» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار