مدذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مد، مد واجب، علم تجوید، قرائت قرآن.
پرسش: مد واجب در قرآن به چه معنا آمده؟ آیا از احکام تکلیفی است؟
پاسخ:


مد در علم تجوید

[ویرایش]

یکی از بحث‌های مهم علم تجوید، «مد و قصر» است. مد از احکامی است که باعث زیبایی تلاوت قرآن مجید می‌شود و در علم تجوید برای آن قواعد معینی را آورده‌اند.

معنای مد

[ویرایش]

«مد» در لغت به معنای «کشش» و در اصطلاح «امتداد صوت (کشیدن صدا) در حروف مدی بیش از مقدار طبیعی».
[۱] عبدالفاتح عبدالعتی القاضی، الوافی فی شرح الشاطبیه فی القراءت السبع، مکتبه السوادی، ۱۴۱۱ق، ص ۷۲.
[۲] ابن الجزری، شرح طیبة النشر فی القراءت العشر، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق، ص ۷۳ ـ ۷۱.
می‌باشد.

اقسام مد

[ویرایش]

مد اقسامی دارد یکی از آنها مد متصل (مد واجب) است که حرف مد (الف مدی، یاء مدی، واو مدی) و سبب مد (همزه و سکون) در یک کلمه واقع شوند.
[۳] ابن الجزری، شرح طیبة النشر فی القراءت العشر، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق، ص ۷۲.
و حرف مدی به اندازه ۴ الف یا ۲ الف کشیده می‌شود.
[۴] . طباطبایی، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۵۰۱، مسأله ۴۴.
مانند: سوء جاء ضالّین و...

مد واجب

[ویرایش]

اصطلاح مد واجب، اصطلاح تجویدی است، نه فقهی و تکلیفی. بنابراین چنان‌چه کسی قرآن را با مد قرائت نکند، به لحاظ قرائت عربی، قرآن را صحیح نخوانده است؛ نه آن‌که مرتکب گناهی شده باشد، لکن در خصوص نماز، کسانی که قائل به وجوب این‌گونه مد در کلمات هستند، اشتباه در آن موجب بطلان نماز می‌شود.

منابعی برای مطالعه بیش‌تر

[ویرایش]


۱. روان‌خوانی و تجوید قرآن کریم، علی حبیبی، محمدرضا شهیدی.
۲. حلیة القرآن، سید محسن موسوی، ج ۵.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالفاتح عبدالعتی القاضی، الوافی فی شرح الشاطبیه فی القراءت السبع، مکتبه السوادی، ۱۴۱۱ق، ص ۷۲.
۲. ابن الجزری، شرح طیبة النشر فی القراءت العشر، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق، ص ۷۳ ـ ۷۱.
۳. ابن الجزری، شرح طیبة النشر فی القراءت العشر، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق، ص ۷۲.
۴. . طباطبایی، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۵۰۱، مسأله ۴۴.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار