عرفان حلقهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:عرفان های نوظهور، عرفان حلقه.
پرسش:آیا عرفان حلقه صحت دارد؟

فهرست مندرجات

۱ - پاسخ
۲ - منبع

پاسخ

[ویرایش]

عرفان حلقه مخلوطی از گرایشها و نظرات و روشهای مختلف در مباحث عرفانی و شبه عرفانی در عصر جدید است که هرکدام باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و حق و باطل این مباحث آشکار شود ولی چون سوال بسیار کلی مطرح شده فی الجمله متذکر می شویم که عرفان موسوم به عرفان حلقه از جهات مختلفی دارای اشکالات و نواقص و بلکه انحرافاتی است که نمی توان آن را یک طریقت اصیل عرفانی قلمداد کرد. از دیدگاه ما عرفان حلقه یکی از بی شمار فعالیتهای شبه عرفانی در عصر جدید محسوب می شود که سعی شده است با قالبی ایرانی ارائه شود با این حال فاصله زیادی با عرفان شیعی و اسلامی دارد.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : عرفان های نو ظهور
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار