عدم امکان موجود شدن معدوم و بالعکسذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: موجود، معدوم، قاعده فلسفی، حیث وجودی، حیث عدمی.

پرسش: این قانون که هرگز موجود معدوم و معدوم موجود نمی‌شود قانونی است که صد در صد صحیح است، ولی تفسیر این قانون این نیست که هر موجودی وجودش ازلی و ابدی است و هر معدومی عدمش ازلی و ابدی است. (اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد سوم) قانونی که در ابتدا ذکر کردند پذیرفتنی است، اما عدم برابری‌اش با جمله دوم نامفهوم است. در صورت امکان آن را توضیح دهید؟

پاسخ: عدم تلازم بین این دو سخن بدان جهت است که موجود با حفظ حیثیت وجودی و با مشخصات وجودی، در حالی که موجود است، محال است معدوم شود. همچنین معدوم با حفظ حیثیت عدمی محال است موجود شود.


توضیح قاعده

[ویرایش]

عدم تلازم بین این دو سخن بدان جهت است که موجود با حفظ حیثیت وجودی و با مشخصات وجودی، در حالی که موجود است، محال است معدوم شود. همچنین معدوم با حفظ حیثیت عدمی محال است موجود شود؛ لذا از این سخن نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که هر چیز موجود ابدی است و هیچ گاه از بین نمی‌رود و معدوم ازلی است و هیچ گاه موجود نمی‌شود؛ زیرا ممکن الوجود با از دست دادن مشخصات وجودی و هویت وجودی در یک مرحله، راهی مرحله دیگر گردد، به نوعی می‌توان گفت راهی دیار عدم شده است، نیز معدوم که نسبت به مرحله‌ای معدوم است، آرام آرام قابلیت‌های وجودی و تحقق در آن مرحله را پیدا می‌کند و موجود می‌گردد.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «عدم امکان موجود شدن معدوم و بالعکس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار