زنازادهذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: زنازاده‌و رحمت و عدالت خداوند چگونه‌است؟
پاسخ:


این عالم واثرگذاری،اثر پذیری موجودات دریکدیگر

[ویرایش]

جهان به گونه ای افریده شده که بیشترین خیر و کمال بر ان مرتب گردیده و موجودات مختلف به گونه ای افرینش شده اند که متناسب با هدف نهایی باشند و از سوی دیگر عوالم هستی به گونه ای خلق شده اند که هر یک با مرتبه وجود خود متناسب بوده و بدلیل وضعیت هر یک از عوالم، قوانین و سنن متناسب با ان وجود دارد در این میان عالم مادی به گونه ای افریده شده که متناسب با مرتبه وجودی ان بوده و از این رو نظام خاصی بر ان حاکم است. اختلافات، تغییر، تحول، حرکت، اثرگذاری،اثر پذیری موجودات در یکدیگر از خواص لاینفک این عالم بشمار می رود و این عوامل در شکل گیری موجودات اثر گذار است و تمام موجودات مادی از این عوامل اثر پذیرهستند و با تغییر عوامل، تاثیرات نیز متغییر خواهد بود. خواه به عمد باشد یا به سهو از راه طبیعی باشد یا از راه نادرست مثلا: ویژگی های فیزیواوژیک یا بیولوژیک در وضعیت جسمانی یک نوزاد اثر مستقیم دارد چنان که ویژگیهای روحی و روانی والدین در جنین تاثیر قابل توجهی دارد به همین خاطر به دلیل وضعیت خاص انعقاد نطفه یک جنین از راه غیر مشروع و همچنین روحیه حاکم بر مادر نسبت به پدید امدن چنین فرزندی، نوزاد متولد شده از راه گناه گرایش های قویتری نسبت به گناه دارد و این بدلیل سنن و قوانین متناسب بر عالم مادی است که یک سلسله علل و عوامل در موجودی اثر گذاشته و ان موجود نیز از این سلسله علل و عوامل اثر می پذیرد.

انسان وخنثی سازی عوامل تاثر گذار

[ویرایش]

از طرفی ساختار وجودی انسان ویژگی خواصی دارد این موجود با حقیقت معجونی از یک سو با ساختار جسمی و مادی و از سوی دیگر با دارا بودن روح مکانیزم وجودیش به صورتی تعبیه شده که می تواند در مقابل یک سری سلسله علل و عوامل در این دنیا مقاومت کرده و از انها متاثر نگردد بلکه جلوی روند تاثیر گذاری انها را بگیرد.
این موجود بدلیل وجود آگاهی، انتخاب، آزادی و اراده می تواند به رغم قرار گرفتن در یک فشار مستقیم از علل و عوامل مادی و فرا مادی مقاومت کرده و روند اثر گذاری انها را خنثی کند.

زنازاده وقدرت و توانایی انتخاب

[ویرایش]

یک فرد زنازاده می تواند با تعمیق اگاهی و انتخاب راه درست و عمل بر طبق ان بر خلاف جریانی حرکت کند که والدین او برای او بوجود اورده اند و خداوند بدلیل همین مقاومت و پایداری و زحماتی که او در این دنیا بر خلاف جریان گرایش ذاتیش بسوی صلاح و اصلاح تغییر داده پاداشش را دو چندان خواهد کرد. اگر فرد زنازاده بدلیل اثرگذاری گناه الود والدین خویش جبرا بسوی گناه فرو می غلطید، ایا مجازات او معنا داشت ؟ پر واضح است که کیفر خدا در جایی مطرح است که در مقابل انسان راه خوب و بد وجود داشته و او قدرت و توانایی انتخاب و عمل به یکی از دو طرف را داشته باشد تا بتواند مورد مواخذه قرار گیرد. پس همین که نسبت به فرزند زنازاده بحث جزا و کیفر مطرح می شود دلیل بر این است که وی دارای اراده و اختیار بوده و می تواند مسیر خویش را تغییر دهد. بنابراین کاستی های نوزاد از راه غیر مشروع خلاف نظام عالم مادی نبوده و از این رو بر خلاف عدل الهی نیست از سوی دیگر وجود ازادی و اراده و اگاهی در فرد زنازاده به اقتضای سنن حاکم بر وجود ادمی است و این خود از عدل الهی به شمار می رود همچنین کیفر فرد زنازاده که به رغم وجود اختیار و اگاهی می توانسته راه خود را تغییر دهد و نداده است در چار چوب عدل الهی است.

افراد زنازاده در کنار اهل بیت

[ویرایش]

البته در طول تاریخ ما مواردی زیادی را داریم که افرادی زنازاده در کنار اهل بیت قرار گرفتند و عاقبت به خیر شدند حتی در مواردی کنار امیر المومنین به شهادت رسیده اند.

منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : افعال الهی | عدل الهی | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار