زلزله قیامتذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: هنگام قیامت آیا کعبه هم ویران می شود؟
پاسخ:


هنگام قیامت همه چیز زیرو رو می گردد

[ویرایش]

از آیات قرآن استفاده می شود در پایان همه اجسام مادی از بین می روند. در سوره تکویر آمده است:در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و ستارگان بی فروغ شوند و کوه ها به حرکت در آیند و باارزش ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و حیوانات وحشی جمع شوند و دریاها بر افروخته شوند وهر کس با همسان خود همراه گردد و در آن هنگام از دختران زنده به گور شده سؤال شود که به چه گناهی کشته شدند و نامه اعمال گشوده شود و جنهم شعله ور شود و بهشت نزدیک شود، آن وقت است که هر انسان می فهمد چه چیزی آماده کرده است.
و در سوره انفظار آمده است: هنگامی که آسمان ها شکافته شوند و ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند ودریاها در هم و برهم شوند و قبرها زیر و رو شوند و مردگان خارج شوند، آن وقت هر کس می داند که چه کارهایی انجام داده است.
و در سوره زلزال می فرماید: هنگامی که زمین شدیداً به لرزه افتد و مرده ها زنده شوند، انسان ها می گویند:زمین را چه شده است ؟! در آن روز زمین خبرهایش را بازگو کند... هر کس به هر اندازه خوبی کرده باشد،می بیند و هر کس به هر اندازه بدی کرده، آن را می بیند.
بنابراین، در تمامی کره زمین زلزله عجیبی می شود و همه چیز زیرو رو می گردد، از جمله خانه خدا ومسجدها و زیارتگاه ها و عالم دیگری بر پا می شود.

منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : قیامت | کلام | معاد شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار