رزق و روزیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رزق و روزی، آسمان، وعده الهی .
پرسش: در قرآن منظور از اینکه خداوند فرموده است:رزق و روزی شما و هر آنچه وعده دارید در آسمان است، چیست؟ لطفاً شرح دهید.
پاسخ:


آسمان محل رزق و روزی

[ویرایش]

در آیۀ مورد بحث به یکی از نشانه‌های عظمت پروردگار و قدرت او بر معاد ، اشاره شده است که می‌فرماید:«روزی شما در آسمان است، و آنچه به شما وعده داده می‌شود».

رزق منبع هر خیر و برکت

[ویرایش]

گرچه در برخی از منابع تفسیری «رزق» در این آیه به دانه‌های حیاتبخش باران تفسیر شده است
[۳] ابن عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، تحقیق: قرشی رسلان، احمد عبدالله، ج ۵، ص ۴۷۱، ناشر: دکتر حسن عباس زکی، قاهره، ۱۴۱۹ ق.
که منبع هر خیر و برکت در زمین است؛ همان‌طور که این آیۀ شریفه نیز موافق آن است:«و نیز در آمد و شد شب و روز، و رزق (و بارانی) که خداوند از آسمان نازل کرده و به‌وسیلۀ آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها، نشانه‌های روشنی است برای گروهی که اهل تفکر ند».

معناهای گوناگون رزق

[ویرایش]

اما این معنا می‌تواند یکی از مصداق‌های روشن آیه باشد‌؛ در‌حالی‌که گستردگی مفهوم رزق هم باران را شامل می‌شود، هم نور آفتاب را که از آسمان به‌سوی ما می‌تابد و نقش آن در حیات و زندگی فوق‌العاده حساس است، و همچنین هوا را که مایۀ حیات همۀ موجودات زنده است.
[۵] حسینی همدانی، سیدمحمدحسین، انوار درخشان، ج ۱۵، ص ۴۶۷، کتابفروشی لطفی، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ ق.


معنای سماء

[ویرایش]

اینها همه در صورتی است که «سماء» را به معنای همین آسمان ظاهری تفسیر کنیم؛ ولی بعضی از مفسران «سماء» را به معنای عالم غیب و ماوراء طبیعت و لوح محفوظ گرفته‌اند که رزق‌های انسان‌ها از آنجا مقدر می‌شود.
[۷] مدرسی، سیدمحمدتقی، من هدی القرآن، ج ۱۴، ص ۳۷، دار محبی الحسین، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
البته جمع میان هر دو معنا ممکن است؛ هرچند تفسیر اول روشن‌تر به نظر می ‌رسد.

معنای جملۀ « ما تُوعَدُونَ »

[ویرایش]

و اما جملۀ « ما تُوعَدُونَ » (آنچه به شما وعده داده می ‌شود) می‌تواند تأکیدی بر مسئله رزق و وعدۀ الاهی در این زمینه بوده باشد، و یا به معنای بهشت موعود؛ چراکه در جای دیگر از قرآن می‌خوانیم:«نزد سدرة المنتهی، که بهشت موعود در آنجاست»، و یا اشاره به هر‌گونه خیر و برکت یا عذابی است که از آسمان نازل می‌شود، و یا ناظر به همۀ این مفاهیم است؛ چرا‌که جملۀ « ما تُوعَدُونَ » مفهومش وسیع و گسترده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذاریات (۵۱)، آیه ۲۲؛ «وَ فِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُون».    
۲. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، تحقیق:موسوی جزایری، سید طیب، ج ۲، ص ۳۳۰، دار الکتاب، قم، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ ش.    
۳. ابن عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، تحقیق: قرشی رسلان، احمد عبدالله، ج ۵، ص ۴۷۱، ناشر: دکتر حسن عباس زکی، قاهره، ۱۴۱۹ ق.
۴. جاثیه (۴۵)، آیه ۵.    
۵. حسینی همدانی، سیدمحمدحسین، انوار درخشان، ج ۱۵، ص ۴۶۷، کتابفروشی لطفی، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ ق.
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۲، ص ۳۳۵، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    
۷. مدرسی، سیدمحمدتقی، من هدی القرآن، ج ۱۴، ص ۳۷، دار محبی الحسین، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۲، ص ۳۳۵، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    
۹. نجم (۵۳)، آیه ۱۴ و ۱۵.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۲، ص ۳۳۵، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : تفسیر | قرآن شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار