حق مارهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حق مارّه.

پرسش: حق مارّه چه حقی است؟

پاسخ: حق مارّه، حق رهگذر بر درخت میوه یا زراعت در خوردن از آن است.تعریف حق مارّه

[ویرایش]

حق رهگذر بر درخت میوه یا زراعت در خوردن از آن است.
از آن در باب تجارت، اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.

شرایط تصرف در مال غیر

[ویرایش]

تصرف در مال دیگری بدون اجازه او حرام است. مواردی از این حکم استثنا شده است؛ از جمله: خوردن از میوه درخت، زراعت و سبزی‌ها برای کسی که به طور اتفاقی از کنار آن‌ها عبور می‌کند که بنا بر مشهور، بلکه اجماع ادعاشده با شرایط زیر جایز است:

← فساد ایجاد نکردن


۱. منجر به افساد نگردد؛ بدین معنا که شاخه درخت و ساقه گیاه و زراعت را نشکند، به قدر متعارف بخورد، خوردن در حدی نباشد که بر محصول باغ و مزرعه تأثیر چشمگیر بگذارد. بنابراین چنان‌چه چند نفر از یک جا ـ هرچند اندک ـ بخورند و خوردن آنان نمود داشته باشد و افساد به شمار رود، جایز نخواهد بود.

← عبور اتفاقی


عبور اتفاقی باشد. بنابراین اگر از ابتدا به قصد خوردن میوه درختی از آن‌جا بگذرد، خوردن جایز نیست. برخی این شرط را نپذیرفته و خوردن را هرچند با قصد آن از ابتدا جایز دانسته‌اند.

← نبردن محصول با خود


به خوردن بسنده کند و چیز ی از محصول را با خود نبرد.

← دیوار و در نداشتن باغ


باغ و زراعت فاقد دیوار و در باشد. بنابراین بالا رفتن از دیوار و گشودن در باغ و مانند آن تصرف در ملک دیگری محسوب می‌گردد و جایز نیست، مگر آن‌که شاخه درخت بیرون از دیوار باشد، که در این صورت خوردن از میوه آن جایز است.

← رضایت صاحب باغ


بنا بر قول برخی، علم یا ظن به ناخشنودی صاحب باغ یا مزرعه نداشته باشد.

← چیده نشدن محصول


به قول برخی، میوه و محصول چیده نشده باشد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «حق اماره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار