حقیقت قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حقیقت قرآن، ذات، عرض.

پرسش: قرآن ذات است یا عرض؟

پاسخ:


حقیقت قرآن

[ویرایش]


← دلالت و حکایت


قرآن کلام خداوند است؛ نظریه درست در مورد کلام خداوند این است که حقیقت کلام عبارت است از دلالت و حکایت. توضیح این‌که همان‌گونه که الفاظ از آن جهت که دلالت بر مفاهیم و حقایق موجود در باطن و ضمیر درونی انسان دارند، به آنها کلام گفته می‌شود، هر چیزی که دلالت بر چیز دیگری کند، کلام نامیده می‌شود. در نتیجه همه موجودات جهان هستی از آن جهت هر یک به نوعی دلالت بر وجود خداوند و اسما و صفات حق تعالی دارند، کلام خداوند هستند. البته با این فرق که دلالت الفاظ به دلالت اعتباری است و دلالت موجودات خارجی به دلالت تکوینی است.
[۱] سبحانی، جعفر، الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج ۱، ص ۱۹۰ ـ ۲۰۵، المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۲ق.


← الفاظ مقروء و مکتوب


نکته دیگر این‌که اگر منظور از قرآن الفاظ مقروء (قرائت شده) یا مکتوب باشد، در این صورت از اعراض محسوب می‌شود؛ زیرا الفاظ مقروء از کیفیات محسوسه و از مسموعات است و الفاظ مکتوب نیز از کیفیات مختص به کمیات است.
[۳] طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، ص ۱۱۴ ـ ۱۱۷، مؤسسه نشر اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۰۴ق.


← حقایق و معانی


اما اگر منظور از قرآن حقایق و معانی باشد؛ حقایق و معانی به این لحاظ که در اصل در ذات خداوند وجود دارند، از نوع علم خداوند خواهد بود که از صفات ذات محسوب می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج ۱، ص ۱۹۰ ـ ۲۰۵، المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۲ق.
۲. سبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، تلخیص ربانی گلپایگانی، علی، ص ۱۱۹، قم، مؤسسة الامام الصادق، ۱۴۲۱ق.    
۳. طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، ص ۱۱۴ ـ ۱۱۷، مؤسسه نشر اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۰۴ق.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار