تغییر در ذاتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکليدواژه: تغییر، ذات.

پرسش: آیا تغییر در ذات ممکن است؟

پاسخ: اگر منظور از تغییر ذات این باشد که صورت‌های ذهنی ماهیات که در پیش ما هستند، همواره در حرکت و تغییر هستند؛ این مطلب قابل پذیرش نیست؛ زیرا صورت‌های ذهنی و علمی، از آن جا که مجرد هستند، دارای حرکت و تغییر نیستند.دیدگاه علامه طباطبایی

[ویرایش]

اگر منظور از تغییر ذات این باشد که موجوداتی که در طبیعت وجود دارند، دارای ماهیت یک نواخت نبوده و ذاتا در حرکت‌اند و همواره تغییر ماهیت می‌دهند، این مطلب مورد قبول است؛ زیرا بر اساس حرکت جوهری طبیعت با تمام جواهر و اعراض خود در حرکت ذاتی و دائمی است. و نظریه سکون موجودات طبیعت قابل پذیرش نیست.
اما اگر منظور از تغییر ذات این باشد که صورت‌های ذهنی ماهیات که در پیش ما هستند، همواره در حرکت و تغییر هستند؛ این مطلب قابل پذیرش نیست؛ زیرا صورت‌های ذهنی و علمی، از آن جا که مجرد هستند، دارای حرکت و تغییر نیستند. به بیان دیگر، نژاد مفهوم و صورت‌های ذهنی از احکام و مقررات ماده بر کنار است، و صورت علمی از سنخ جهان حرکت نمی‌باشد.
[۱] طباطبائی، محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۲، ص۸۲، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۶۴ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبائی، محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۲، ص۸۲، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۶۴ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تغییر در ذات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۴.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار