تخصیص حکم به سبب نزولذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: علوم قرآنی، سبب نزول، آیه.

پرسش: در علوم قرآنی، اصطلاح «تخصیص حکم به سبب نزول»، به چه معنا است؟

پاسخ اجمالی: برخی معتقدند که سبب نزول مخصص عمومیت حکم عام آیه است و آیه تنها شامل مواردی خواهد شد که شان نزول آیه است.


تخصیص حکم به سبب

[ویرایش]

برخی از اهل‌سنت معتقدند که «سبب نزول» می‌تواند مخصص «حکم عام» باشد؛ یعنی هرچند که در آیه‌ای از قرآن کریم، حکمی به‌طور عام بیان شده باشد، اما سبب نزول، آن‌را تخصیص زده و آن حکم عام، عمومیت خود را از دست داده و تنها شامل مورد و یا مواردی خواهد شد که شان نزول آیه بوده است. به‌عنوان مثال، آیات مربوط به «ظهار» با عبارت عام «و الذین یظاهرون» آغاز شده است، ولی چون سبب نزول این آیات، ماجرای ظهار اوس بن صامت نسبت به همسرش بود، افرادی که معتقد به «تخصیص حکم به سبب» هستند، حکم موجود در آیه را فقط شامل این دو نفر می‌دانند و معتقدند اگر بخواهیم آن‌را به افراد دیگر گسترش دهیم، باید از دلیل دیگری؛ نظیر قیاس و... کمک بگیریم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۳.    
۲. زرقانی، محمد عبد‌العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۰۵-۱۰۶، دار احیاء التراث العربی.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تخصیص حکم به سبب نزول» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : سبب نزول | علوم قرآنی | مباحث قرآنی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار