تخریب قبر امام حسین(ع)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه:
پرسش: در زمان متوکل در سال ۲۳۶قبر امام حسین را خراب کرده و آن را آب بستند. گفته اند: سال ها محوبود و مردم را از زیارت نهى کردند. حال پس از گذشت این همه سال چگونه مکان اصلى را یافته اند؟ از آن زمان تا کنون به جز متوکّل آیا باز قبر حضرت را خراب کرده اند؟
پاسخ:


تاریخ ساخت بارگاه امام حسین(ع)

[ویرایش]

قبر مطهر امام حسین علیه السلام و زیارت آن مورد توجه امامان و شیعیان بوده و حتى بعضى خلفا بدان توجه خاصى داشته اند. بعد از واقعه عاشورا در ایام بنى امیه بارگاه و مسجدى در کنار آن بنا نهادند و بنی اسد که نزدیک بارگاه امام حسین علیه السلام زندگى مى کردند، بدان توجه خاصى داشتند. از آن زمان به بعد بر تعداد ساکنان آن منطقه افزوده شد تا کم کم به شهرى تبدیل شد و آن را کربلا نامیدند.
هارون الرشید براى توسعه آن را خراب کرد و سپس آن را ساخت. این بنا تا سال ۲۳۶باقى بود.

تخریب قبر امام حسین(ع) توسط متوکل

[ویرایش]

متوکل از سال ۲۳۶تا ۲۴۷زمان کشته شدن او)، چند نوبت آن را خراب کرد، اما همان طور که ذکر شد، بارگاه ملکوتى امام حسین علیه السلام در شهر کربلا بودو اگر متوکل آن را خراب کرد، اما مردم و عاشقان اهل بیت محل آن را به خوبى مى دانستند و حتى در نیمه هاى شب به زیارت قبر حضرت مى رفتند.
[۱] مقاتل الطالبیین، أبو الفرج أصبهاني، ص ۳۹۵؛ چهارده معصوم، حسین عمادزاده،ص ۸۰۰ ؛ مروج الذهب، ابو الحسن علی بن الحسین بن علی مسعودی، ج ۴ ، ص ۲۳۰


ساخت مجدد بارگاه امام

[ویرایش]

بعد از متوکل بارگاه امام حسین علیه السلام توسط پسرش منتصر عباسی در سال ۲۴۷ساخته شد و در سال ۲۷۳به بعد محمد بن زیدبن الحسین بن محمد پادشاه طبرستان آن را تعمیر و تکمیل کرد و عضدالدولهء دیلمى در سال ۳۶۹آن را تجدید بنا کرد. درسال ۷۶۷توسط آل بویه تعمیر شد. پس از آنان در زمان صفویه در سال ۹۳۲و در سال ۱۱۵۶توسط نادرشاه و سپس درزمان قاجاریه تکمیل ساختمان بناى اطراف آن طلاکارى و آیینه کارى شد و تکمیل و توسعه یافت.
[۲] حسین عمادزاده، چهارده معصوم، ص ۸۰۱ با تلخیص


تخریب مجدد توسط وهابیون

[ویرایش]

در سال ۱۲۱۶امیر سعود پسر عبدالعزیز در رأس نیروهاى بسیارى از نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و نواحى دیگر به قصد حمله به کربلا و نجف حرکت نمودند و در ذى القعده به کربلا رسیدند و آن جا را محاصره کردند و برج و باروى شهر راخراب کردند و به زور وارد شهر شدند, و بیشتر مردم را در کوچه و بازار و خانه ها به قتل رسانیدند. در سال ۱۲۱۶شهدالحسین علیه السلام را غارت کردند. وهابیان مکرراً به کربلا حمله کردند و هر بار تعدادى را به شهادت رساندند و اموالى را به غارت بردند, ولى بر اثر مقاومت و فداکارى شیعیان نتوانستند قبر مطهر امام حسین را خراب کنند.
[۳] على اصغر فقیهى، وهابیان، ص ۲۵۳ با تلخیصپانویس

[ویرایش]
 
۱. مقاتل الطالبیین، أبو الفرج أصبهاني، ص ۳۹۵؛ چهارده معصوم، حسین عمادزاده،ص ۸۰۰ ؛ مروج الذهب، ابو الحسن علی بن الحسین بن علی مسعودی، ج ۴ ، ص ۲۳۰
۲. حسین عمادزاده، چهارده معصوم، ص ۸۰۱ با تلخیص
۳. على اصغر فقیهى، وهابیان، ص ۲۵۳ با تلخیص


منبع

[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار