اوقات نمازذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اوقات نماز.
پرسش: از چه آیاتی وقت‌های سه‌گانه نماز اثبات می‌شود؟
پاسخ:


اوقات نماز در قرآن

[ویرایش]

درباره وقت‌های سه‌گانه نماز، آیاتی را بیان می‌کنیم:

← آیه ۷۸ سوره اسراء


خداوند متعال در سوره اسراء (بنی‌اسرائیل) آیه ۷۸ به اوقات سه‌گانه نماز‌های روزانه واجب اشاره فرموده است: «أقم الصلاهَ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرءآن الفجر»؛ نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی شب (= نیمه شب) بر پا دار؛ و هم‌چنین قرآن فجر (= نماز صبح) را.

←← دلوک الشمس


که «دلوک الشمس» هنگام ظهر را گویند و شامل وقت نماز ظهر و عصر می‌شود.

←← غسق اللیل


«غسق اللیل» تا نصف شب را می‌گویند و شامل وقت نماز مغرب و عشا می‌شود.

←← قرءآن الفجر


تنها نماز صبح می‌ماند که از آن تعبیر به «قرءآن الفجر» آورده و اشاره به وقت نماز صبح است.

← آیه ۱۱۴ سوره هود


آیه شریفة ۱۱۴ سوره هود «و اقم الصلوهَ طرفی النهار و زلفاً من اللیل» در دو طرف روز (= اول و آخر آن) و نخستین ساعات شب، نماز را به پا دار این آیه نیز به وقت نماز صبح و مغرب و عشا اشاره دارد.

آن‌چه در پایان قابل بیان است این است که در بین مفسران و فقها، ذیل این آیات اختلاف نظر نیز وجود دارد ... .

منابع

[ویرایش]


۱. سید محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۱۹، ذیل سوره مزمل.
۲. تفسیر راهنما، ج ۱۹، ذیل سوره مزمل.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء (۱۷)، آیه ۷۸.    
۲. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج ۳، ص ۲۰۰.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج ۱۲، ص ۲۲۳ و ۲۲۲، تهران، دارالکتب الاسلامیهَ، چاپ دهم، زمستان ۱۳۷۱.    
۴. هود (۱۱)، آیه ۱۱۴.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج ۹، ص ۲۶۷ و ۲۶۵، تهران، دارالکتب الاسلامیهَ، چاپ دهم، زمستان ۱۳۷۱.    


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اوقات نماز»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار