اقسام تحریف قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تحریف، تحریف قرآن، قرآن.

پرسش: تحریف قرآن چه انواعی دارد؟


تحریف معنوی

[ویرایش]

تحریف بر دو قسم معنوی و لفظی است.
در تحریف معنوی (یا تفسیر به رأی غلط)
[۲] جوادی آملی، عبدالله، نزاهت قرآن از تحریف، ص۱۸ - ۱۹.
محرِّف، بدون دخل و تصرف در الفاظ قرآن، آنها را بر اساس آرای شخصی خود و برای تقویت دیدگاه خود تفسیر می‌کند و در حقیقت، نگرش خود را بر قرآن تحمیل می‌کند و معنایی مخالف مراد جدّی خداوند به دست می‌دهد.

تحریف لفظی

[ویرایش]

اما تحریف لفظی، به معنای دخل و تصرف در ساختار الفاظ و عبارت‌های قرآن است و به سه گونه تقسیم می‌شود:

← تحریف از طریق فزونی


تحریف از طریق فزونی؛ یعنی محرِّف، آیه یا سوره‌ای را از پیش خود ساخته و بر قرآن افزوده باشد.

← تحریف از طریق کاستی


تحریف از طریق کاستی؛ یعنی محرِّف، بخشی از کلمات، آیات یا سوره‌های قرآن را از آن حذف کرده باشد.
امّا تحریف از طریق تبدیل و جایگزینی، مانند تغییر کلمه «ابَوا» به «اتَوا» یا دگرگونی عبارتی به عبارت دیگر و مانند اینها، در واقع، ترکیبی از دو گونه کاستی و فزونی است.

← تحریف از طریق جابه جایی


تحریف از طریق جابه جایی؛ یعنی محرِّف، کلمات یا عبارتی را جا به جا نماید تا معنایی متفاوت از آن بگیرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، البیان، ص‌۱۹۷.    
۲. جوادی آملی، عبدالله، نزاهت قرآن از تحریف، ص۱۸ - ۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، البیان، ص۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «اقسام تحریف قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۲۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار