ارتماسذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ارتماس، فرو بردن سر در آب، محرمات، احرام.

پرسش: ارتماس در باب طهارت به چه معناست؟

پاسخ: فرو شدن در آب و مانند آن را ارتماس می‌گویند.


مراد از ارتماس

[ویرایش]

به فرو شدن در آب و مانند آن را ارتماس می‌گویند.

فرو بردن سر در آب

[ویرایش]

در باب‌های طهارت، صوم و حج از آن بحث شده است.

← اول


به قول مشهور، فرو بردن سر در آب به طور عمد بر روزه‌دار حرام است؛ لیکن در بطلان روزه اختلاف است.

← دوم


فرو بردن سر در آب، از محرمات احرام است.

بیان یک نکته

[ویرایش]

در این‌که ارتماس از مصادیق پوشانیدن سر به شمار می‌رود تا از این جهت حرام باشد، یا عنوانی مستقل می‌باشد، اختلاف است. در صورت نخست، حکم، مخصوص مرد است و تفاوتی میان آب و دیگر مایعات نیست. در فرض شک در تحقق ارتماس، اصل عدم آن است.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «ارتماس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار