ادعیه در آیین های هندوانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: ریگ ودا، هندو، آیین
پرسش: یا توجه به اینکه کتاب ریگ ودا کتابی الهی نیست باید در آن پر از تناقضات و یا چیزهایی باشد که با علم ناسازگار است به عنوان مثال فکر کنم در این کتاب نوشته شده که آسمان همه اش آب است مثل اقیانوس ها آیا این گفته من حقیقت دارد؟ لطفا این تناقضات علمی و یا... برای من بفرستید و لطفا بفرمایید چند درصد هندوان این کتاب را قبول دارند؟
پاسخ:


ادعیه های آیین هندو

[ویرایش]
ادعيه و آيين هاى هندوان در مجموعه اى به نام وداها(Vedas)به معناى دانش، به زبان سانسكريت گرد آمده است. به آن شروتى (Sruti)يعنى وحى و الهام و علوم مقدس موروثى لقب مى دهند. پژوهشگران تاريخ تصنيف وداها را بين ۱۴۰۰ تا ۱۰۰۰ ق .م .
مى دانند، و بر اين اساس سال هاى ۱۵۰۰- ۸۰۰ ق .م . را دوره ودايى مى خوانند.

← ودا ها


چهار ودا وجود دارد، به اين شرح :
۱. ريگ ودا(veda-Rig)يعنى وداى ستايش ؛
۲. يجور ودا(veda-Yajur)يعنى وداى قربانى ؛
۳. سام ودا(veda-Sama)يعنى وداى سرودها؛
۴. اتهرو ودا(veda-Atharva) يعنى وداى اتهروان (نام نويسنده اين ودا).
[۱] توفيقي، حسين، آشنايي با اديان بزرگ، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹ش، ص ۳۱
اين چهار كتاب مورد تاييد همه فرقهاي هندو مي باشد و همگان به آنها احترام گذاشته و آموزه هاي آن را به كار مي بندند.
پاسخ دقيق به پرسش شما مستلزم خواندن دقيق و تحقيق كامل در اين كتاب است كه متاسفانه نه اين كتاب را در اختيار داريم و نه شخصي قبل از اين به چنين كاري اقدام كرده تا بتوانيم از پژوهشهاي وي استفاده كنيم. علاوه بر اينكه چنين پرسشهايي كه جنبه تحقيقي پژوهشي دارند، از حوزه رسالت اين مركز بيرون است .

کاستی های آیین هندو

[ویرایش]

در عين حال و به طور كلي مي توان گفت:
هندوئيسم داراي كاستيهاي فراواني است كه مختصرا به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:
الف) عقيده به تعدد خدايان و ناتواني از تبيين مبدأ عالم و انسان.
ب) خرافاتي بودن و ناتواني از ارائه ي برنامه زندگي.
ج) نژاد پرستي و نظام طبقاتي.
د) ظريه ي تناسخ و ناتواني از تبيين سرانجام انسان.

منبع جهت مطالعه

[ویرایش]

براي مطالعه بيشتر ر.ك رضوي، رسول، فصلنامه صباح، شماره ۱۵و۱۶، بهار و تابستان ۸۴، ص ۵۵.۱


پانویس

[ویرایش]
 
۱. توفيقي، حسين، آشنايي با اديان بزرگ، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹ش، ص ۳۱


منبع

[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    


رده‌های این صفحه : ادیان غیر الهی | ادیان و مذاهب | هندو
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار