احتیاط واجبذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: احتیاط واجب، فتوا، مجتهد، مقلد.

پرسش: اگر یک بار احتیاط واجب مرجع خود را رعایت کرده باشیم، آیا برای بار دوم می‌توانیم به مرجع دیگری رجوع کنیم؟

پاسخ: در موارد احتیاط واجب، در هر بار مقلد می‌تواند به احتیاط عمل کرده یا به جای آن، به فتوای مجتهد دیگری مراجعه کند که پس از مرجع خودش، از دیگران اعلم است.


چگونگی عمل به احتیاط واجب

[ویرایش]

به طور کلی در موارد احتیاط واجب، در هر بار مقلد می‌تواند به احتیاط عمل کرده یا به جای آن، به فتوای مجتهد دیگری که پس از مرجع خودش، از دیگران اعلم است، مراجعه کند.

دیدگاه مراجع

[ویرایش]

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
[۱] استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


← آیت‌الله خامنه‌ای


حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) فرمودند:
به طور کلی در موارد احتیاط واجب مقلد یا به احتیاط عمل کند و یا به جای آن، به فتوای مجتهد دیگری که پس از آن مجتهد، از دیگران اعلم است، مراجعه کند.

← آیت‌الله مکارم


حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) فرمودند:
آری رجوع به مرجع دیگر اشکال ندارد.

← آیت‌الله سیستانی


حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی) فرمودند:
اشکال ندارد.

← آیت‌الله نوری همدانی


حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی) فرمودند:
رجوع به مجتهد صاحب فتوا به ترتیب الاعلم فالاعلم در موارد احتیاط واجب مانعی ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «احتیاط واجب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۵/۱۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار